Tag Archives: pisanie prac

Cykl pracy programu

Inicjalizacja programu

Włączenie aplikacji spowoduje wyświetlenie okna przedstawionego na rys. 4.1.

Rys. 4.1. Ekran startowy programu.

Kryteria szczegółowe

Menu Kryteria szczegółowe zawiera pogrupowane dane na temat określonych kryteriów szczegółowych. Menu jest przedstawione na rys. 4.2.

Rys. 4.2. Podmenu Kryteria szczegółowe.

Wybór kategorii Zdrowie spowoduje wyświetlenie formularza z danymi dotyczącymi ochrony zdrowia w danym województwie. Formularz taki przedstawiono na rys. 4.3.

Rys. 4.3. Formularz Zdrowie.

Jak widać na zamieszczonym rysunku formularz ten zawiera dane z trzech tabel: dane dotyczące ochrony zdrowia: Lekarze (liczba lekarzy w danym województwie w przeliczeniu na 10 tys. ludności), Łóżka szpitalne (ilość łóżek szpitalnych w danym województwie w przeliczeniu na 10 tys. ludności). Poniżej jest umieszczona macierz parzystych porównań dla tych danych, natomiast obok tej macierzy jest przycisk powodujący przeliczenie współczynników względnej ważności dla tej macierzy. Przycisk Zamknij powoduje zamknięcie okna. Na dole znajduje się tabela z typami funkcji, które należy przypisać do konkretnego kryterium szczegółowego i punktami kluczowymi funkcji, przycisk Typy funkcji spowoduje wyświetlenie formularza z typami funkcji przedstawionymi na rys. 4.4.

Rys. 4.4. Formularz z typami funkcji.

Rys. 4.4. zawiera wszystkie podstawowe typy funkcji użyteczności. Wciśnięcie przycisku Zamknij spowoduje zamknięcie formularza i powrót do formularza z rys. 4.3.

W przypadku wciśnięcia opcji Finanse w podmenu Kryteria szczegółowe przedstawionym na rys. 4.2. zostanie wyświetlony formularz przedstawiony na rys. 4.5. Jak widać formularz ten jest podobny do formularza dotyczącego zdrowia przedstawionego na rys. 4.3. Na górze znajduje się tabela z kryteriami szczegółowymi dotyczącymi stanu finansów w danym województwie: Środki trwałe (wartość brutto środków trwałych w przeliczeniu na jednego mieszkańca danego województwa), PKB (wartość produktu krajowego brutto w zł. w przeliczeniu na jednego mieszkańca województwa), Dochody (wartość nominalnych dochodów brutto w sektorze gospodarstw domowych w zł. na jednego mieszkańca). Niżej umieszczona jest tabela z macierzą parzystych porównań dla tabeli Finanse. Wciśnięcie przycisku Przelicz rangi spowoduje obliczenie współczynników względnej ważności dla kryteriów z tej macierzy. Wszystkie formularze z podmenu Kryteria szczegółowe zawierają wspólne elementy: przyciski Przelicz rangi, Typy funkcji, Zamknij, tabela: Funkcje i punkty kluczowe.

Rys. 4.5. Formularz Finanse.

Rys. 4.6. przedstawia formularz Infrastruktura, który zostanie wyświetlony po wybraniu opcji Infrastruktura z podmenu Kryteria szczegółowe. Formularz zawiera tabelę z danymi dotyczącymi stanu infrastruktury w danym województwie: Kolej (linie kolejowe eksploatowane normalnotorowe w km na 100 km2 powierzchni ogólnej województwa), Drogi (drogi publiczne o twardej nawierzchni w km na 100 km2 powierzchni ogólnej województwa), Sklepy (ilość sklepów w danym województwie w przeliczeniu na 10 tys. ludności). Macierz parzystych porównań dotycząca kategorii Infrastruktura jest umieszczona pod tabelą główną, pozostałe elementy są takie same jak we wcześniejszych formularzach.

Rys. 4.6. Formularz Infrastruktura.

Rys. 4.7 przedstawia formularz Czystość z podmenu Kryteria szczegółowe. Zawiera on dane dotyczące stanu ekologicznego województwa: Oczyszczalnie (ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w procentach ludności ogółem), Emisja gazów (emisja przemysłowych zanieczyszczeń powietrza gazowych i pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza w tys. ton na 1 km2 powierzchni województwa), Lesistość 30 (powierzchnia gruntów leśnych w procentach powierzchni całkowitej województwa).

Rys. 4.7. Formularz Czystość.

Rys. 4.8 przedstawia formularz Praca wywoływany z podmenu Kryteria szczegółowe. Formularz ten zawiera dane dotyczące rynku pracy w danym województwie: Pracujący (liczba osób zatrudnionych w przeliczeniu na 10 tys. ludności w danym województwie), Bezrobotni (liczba zarejestrowanych bezrobotnych w przeliczeniu na 10 tys. ludności w danym województwie), Średnia płaca (przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w zł. w danym województwie).

Rys. 4.8. Formularz Praca.

Rys. 4.9 przedstawia formularz Przestępczość zawierający dane dotyczące stopnia bezpieczeństwa w danych województwach: Przestępstwa (ilość przestępstw stwierdzonych w zakończonych postępowaniach przygotowawczych na 10 tys. ludności), Wskaźnik wykrywalności (wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w procentach).

Rys. 4.10 przedstawia formularz Macierz kategorii pozwalający na edycję danych w macierzy parzystych porównań w drugim poziomie hierarchii opracowywanego problemu.

Rys. 4.9. Formularz Przestępczość.

Rys. 4.10. Formularz Macierz kategorii.

Wybór Kryteriów globalnych z ekranu startowego przedstawionego na rys. 4.1 spowoduje wyświetlenie podmenu Kryteria globalne przedstawione na rys. 4.11.

Kryteria globalne

Rys. 4.11. Podmenu Kryteria globalne.

Wybór opcji Zdrowie z podmenu Kryteria globalne powoduje wyświetlenie okna przedstawionego na rys. 4.12. Przedstawia ono tabelę z obliczonymi wartościami kryteriów globalnych dotyczących zdrowia w województwach, tabela przedstawia obliczone wyniki wszystkich trzech kryteriów dla każdego z województw. Naciśniecie przycisku Przelicz kryteria spowoduje ponowne przeliczenie wszystkich kryteriów globalnych dla kategorii Zdrowie. Naciśnięcie przycisku Zamknij spowoduje zamknięcie poniższego okna i powrót do stanu z rys. 4.1.

Rys. 4.12. Okno Zdrowie – kryterium globalne.

Dla pozostałych kategorii wyświetlanych w podmenu Kryteria globalne przedstawionego na rys. 4.11 wyświetlane są takie same okna. Są one przedstawione kolejno na rys. 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17.

Rys. 4.13. Okno Finanse – kryterium globalne.

Rys. 4.14. Okno Infrastruktura – kryterium globalne.

Rys. 4.15. Okno Czystość – kryterium globalne.

Rys. 4.16. Okno Praca – kryterium globalne.

Rys. 4.17. Okno Przestępczość – kryterium globalne.

Rys. 4.18. Okno Wszystko – kryterium globalne.

Przedstawione na rys. 4.18 okno Wszystko – kryterium globalne zawiera podsumowanie wszystkich kryteriów globalnych w postaci zgodnej z rozdz. 2.2 Trzecim głównym podmenu menu głównego są Wykresy (rys. 4.19). Dostęp do poszczególnych wykresów jest pogrupowany, tak jak do tej pory, w kategorie. Każda z kategorii wyświetla dwa rodzaje wykresów (rys. 4.20) : histogram kryteriów globalnych DD1, DD2 i DD3 konkretnej kategorii dla każdego z województw (rys. 4.21), a także wykres kołowy wskaźnika DD1 konkretnej kategorii dla wszystkich województw (rys.4.22).

Wykresy

Wybór kategorii Zdrowie spowoduje wyświetlenie dodatkowego podmenu z typami wykresów do wyświetlenia (rys. 4.20).

Rys. 4.20. Typy wykresów do wyświetlenia.

Wybór opcji Histogram spowoduje wyświetlenie wykresu histogramowego dotyczącego kategorii Zdrowie z podziałem na województwa (rys. 4.21). Kolorem niebieskim oznaczono kryterium globalne DD1, kolorem czerwonym kryterium globalne DD2, kolorem żółtym kryterium globalne DD3. Z kolei wybór opcji Wykres kołowy dla kategorii Zdrowie spowoduje wyświetlenie wykresu przedstawionego na rys. 4.22. Podobnie wyglądają okna wykresów pozostałych kategorii przedstawione na rys. 4.23 – 4.34.

Rys. 4.21. Histogram kryteriów DD1, DD2, DD3 dla kategorii Zdrowie.

Rys. 4.25. Histogram kryteriów DD1, DD2, DD3 dla kategorii Infrastruktura.

Rys. 4.27. Histogram kryteriów DD1, DD2, DD3 dla kategorii Czystosc.

Rys. 4.29. Histogram kryteriów DD1, DD2, DD3 dla kategorii Praca.

Rys. 4.31. Histogram kryteriów DD1, DD2, DD3 dla kategorii Przestępczość.

Kategoria Wszystko zawiera wykresy histogramowe i kołowe z podziałem na wszystkie trzy kryteria DD1, DD2, DD3. Podział taki wynika z dużej różnicy wyników poszczególnych kryteriów.

Rys. 4.33. Histogram kryterium DD1 dla kategorii Wszystko.

Rys. 4.34. Histogram kryterium DD2 dla kategorii Wszystko.

Rys. 4.38. Wykres kołowy kryterium DD3 dla kategorii Wszystko.

Sieciowy system operacyjny

praca napisana prawie dwadzieścia lat temu

Sieciowy system operacyjny na którym zbudowana jest sieć w ZAP S.A. Ostrów Wlkp. to produkt firmy NOVELL – NetWare 4.11 dla 100 użytkowników. Doskonale nadaje się dla małej i średniej wielkości firm oraz zespołów roboczych w dużych przedsiębiorstwach. System NetWare oferuje usługi, dzięki którym serwer jest wydajniejszy od serwerów obsługiwanych przez inne systemy operacyjne. Cechą NetWare 4.11 jest wyposażenie go we wszechstronne mechanizmy obsługi bazy danych o wszelkich zasobach i obiektach sieci. System obsługi tej bazy nazywa się NDS (NetWare Directory Services), a jej zasadniczą funkcją jest zorganizowanie dostępu do informacji o wszelkich obiektach w sieci globalnej (serwery, użytkownicy, grupy, drukarki, woluminy itd.) i kontrolowanie wzajemnej zależności tych obiektów. NDS kontroluje procesy sprawdzania tożsamości, dostępu do zasobów, zarządzania partycjami, emuluje bindery, wykonuje operacje rozproszone. Użytkownik widzi sieć jako jeden organizm i nie musi znać jej struktury, ani lokalizacji zasobów. Usługi bazy obiektowej NDS są sercem NetWere 4.11. Charakterystyka tego systemu zawiera wiele cech bardzo atrakcyjnych dla użytkownika np.

 • kompresja danych przechowywanych na dyskach z indywidualnym traktowaniem plików, w zależności od ich zawartości, częstości dostępu i parametrów ustawianych przez administratora, przeciętny współczynnik kompresji wynosi około 2:1, a maksymalny sięga 2.7:1, kompresja jest zadaniem o niskim priorytecie i jest wykonywana wtedy, gdy nie ma do obsłużenia innych zadań,
 • migracja danych przechowywanych na dysku na wolniejsze, lecz bardziej pojemne media; istotą migracji jest fakt, że odbywa się on automatycznie bez interwencji operatora, mechanizm migracji oparty jest na systemie obsługi wielkich pamięci zewnętrznych HCSS, przeznaczony głównie do współpracy z optycznymi bibliotekami danych,
 • system bezpieczeństwa; posiadający system kontroli i rejestracji zdarzeń,
  a także przeprowadzający unikalne sprawdzenie tożsamości użytkowników w trakcie ich dostępu do poszczególnych zasobów sieci, zawiera wiele narzędzi kontroli poziomów plików, usług katalogowych, administrowania i dostępu do serwera,
 • wprowadzenie graficznego środowiska dla sieciowych programów usługowych; mamy do wyboru programy z interfejsem znakowym pod DOS lub programy graficzne przeznaczone dla środowisk Windows i OS/2,
 • usługi drukowania; serwer drukarkowy potrafi obsłużyć do 256 drukarek, odwoływanie się tylko do nazw drukarek, dostarcza proste graficzne narzędzia drukowania,
 • archiwizacja danych; zawiera usługi zarządzania pamięciami zewnętrznymi
  o nazwie SMS (Storage Management Services), które charakteryzuje niezależność sprzętowa i programowa oraz wspólny format danych dla różnego typu urządzeń pamięciowych,
 • routing wieloprotokołowy, wbudowano usługi routingu, włączając w to możliwości obsługi protokołów IPX, TCP/IP i Apple Talk, zawarto także wiele rozszerzonych możliwości dostępu do lokalnych i rozległych systemów sieciowych,
 • zarządzanie systemem, zapewnia doskonałe narzędzia i możliwości zarządzania i administracją siecią, wewnętrzna struktura systemu zawiera wbudowane mechanizmy związane z zarządzaniem,
 • obsługa języków narodowych i elektroniczna dokumentacja.

W NetWare 4.11 zastosowano alokację ułamkową bloków pamięci, która automatycznie dokonuje podziału nie w pełni wykorzystanych bloków na mniejsze jednostki po 512 bajtów.

System współpracuje z rodzinami protokołów XNS, TCP/IP, OSI i SNA. NetWare 4.11 jest wyposażony w wiele funkcji zarządzania siecią a dostęp do nich można uzyskać ze zdalnych stacji sieci (współpraca z protokołem zarządzania SNMP) oraz elementy sztucznej inteligencji. Dzięki obserwowaniu liczby użytkowników korzystających z danego programu aplikacyjnego, system może adaptować swoje działanie, gdy liczba użytkowników spada, system ogranicza wielkość pamięci typu cache dla obsługi danej aplikacji. System zapewnia możliwość korzystania ze CD-ROM, automatycznie konfiguruje pamięć serwera, funkcja EFS sprawia, że pliki usunięte przez użytkowników są przechowywane na dysku serwera tak długo, póki jest wolne miejsce.

Cel pracy

Celem mojej pracy dyplomowej była optymalizacja algorytmów warstwy sterowania przeciążeniem w sieci szerokopasmowej ATM. W pracy przedstawiłem problem przeciążenie w sieciach ATM, opisałem i dokonałem porównania najbardziej znanych algorytmów kontroli przeciążenia.

Niestety, dostępny pakiet symulacyjny COMNET III w wersji podstawowej nie umożliwia implementacji poszczególnych niestandardowych algorytmów kontroli przeciążenia, które są jeszcze w fazach testów i standaryzacji. Symulacje tych algorytmów można przeprowadzić w pakiecie OPNET firmy MIL3 lub w pakiecie COMNET III w wersji rozszerzonej o kompilator SIM???, pozwalającym na implementację niestandardowych rozwiązań. Ze względu na niedostępność wymienionych pakietów w pracy wykorzystałem symulacje przeprowadzone przez organizacje zajmujące się rozwojem i standaryzacją technologii ATM i symulacje przeprowadzone na uczelniach w Stanach Zjednoczonych i Niemczech.