Tag Archives: prace dyplomowe

Wybór kryteriów szczegółowych

W celu wyboru odpowiednich kryteriów szczegółowych należy zastanowić się, jakie parametry dotyczące poziomu życia nas interesują. W tym miejscu pojawia się pierwszy problem, jaki napotykamy, a mianowicie subiektywizm tego wyboru. Ludzie przy ocenie jakości życia w określonym miejscu kierują się różnymi czynnikami, np. liczba miejsc w teatrach, liczba lekarzy, średnia płaca w wybranym mieście, itp. Niestety należy wybrać te kryteria, które mają dla nas znaczenie, w ten sposób ogranicza się do pewnego stopnia możliwość analizy poziomu życia dla innych osób o innych potrzebach. Podczas doboru kryteriów można napotkać na następujące problemy:

 • nierównoważność kryteriów: część kryteriów jest bardziej istotna, a część mniej istotna,
 • część kryteriów jest w stosunkach antagonistycznych, oznacza to, że ulepszenie jakiegoś kryterium spowoduje automatycznie pogorszenie innego,
 • kryteria szczegółowe dzielą się najczęściej na dwie grupy: kryteria ilościowe (np. średnia płaca na danym terenie), kryteria jakościowe – oszacowywane na podstawie ocen ekspertów z danych dziedzin (np. ocena stopnia ryzyka danej inwestycji). W tym drugim wypadku powstaje problem właściwego ustalenia wartości dla danego kryterium – oceny poszczególnych ekspertów mogą się od siebie różnić, czasami nawet znacząco, dlatego kryteria z grupy jakościowych są obarczone dużym stopniem subiektywizmu,
 • ilość kryteriów może być zbyt duża przez co trudne staje się oszacowanie, które z parametrów są ważniejsze, a które mniej ważne.

W przypadku analizy poziomów życia w poszczególnych województwach wykorzystywane są tylko kryteria ilościowe, dzięki czemu udało się zmniejszyć stopień subiektywizmu kryteriów szczegółowych.

Kryteria szczegółowe podzielono na sześć kategorii:

 • zdrowie,
 • finanse,
 • infrastruktura,
 • czystość,
 • praca,
 • przestępczość,

W kategorii zdrowie umieszczono kryteria:

 • lekarze, kryterium to oznacza liczbę lekarzy na 10 tys. ludności,
 • łóżka szpitalne, oznaczające ilość łóżek szpitalnych na 10 tys. ludności,

W kategorii finanse umieszczono kryteria:

 • środki trwałe, kryterium to oznacza wartość brutto środków trwałych w przeliczeniu na jednego mieszkańca danego województwa,
 • produkt krajowy brutto – wartość produktu krajowego brutto w zł. w przeliczeniu na jednego mieszkańca,
 • dochody – wartość nominalnych dochodów brutto w sektorze gospodarstw domowych w zł. na jednego mieszkańca.

Kategoria infrastruktura zawiera następujące kryteria:

 • kolej – linie kolejowe eksploatowane normalnotorowe w km na 100 km2 powierzchni ogólnej,
 • drogi – drogi publiczne o twardej nawierzchni w km na 100 km2 powierzchni ogólnej województwa,
 • sklepy – ilość sklepów w danym województwie w przeliczeniu na 10 tys. ludności,

Następną kategorią jest czystość i zawiera następujące kryteria:

 • oczyszczalnie – ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w procentach ludności ogółem,
 • emisja gazów – emisja przemysłowych zanieczyszczeń powietrza gazowych i pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza w tys. ton na 1 km2 powierzchni województwa,
 • lesistość – powierzchnia gruntów leśnych w procentach powierzchni całkowitej województwa,

Kategoria praca zawiera następujące kryteria:

 • pracujący – liczba osób zatrudnionych w przeliczeniu na 10 tys. ludności w danym województwie,
 • bezrobotni – liczba zarejestrowanych bezrobotnych w przeliczeniu na 10 tys. ludności w danym województwie,
 • średnia płaca – przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w zł. w danym województwie,

Ostatnią kategorią jest przestępczość, która zawiera kryteria:

 • przestępstwa – ilość przestępstw stwierdzonych w zakończonych
 • postępowaniach przygotowawczych na 10 tys. ludności,
 • wskaźnik – wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w procentach.

Algorytmizacja zadania

Schemat blokowy aplikacji

Rysunek 3.1 przedstawia schemat blokowy oprogramowania.

Centralnym punktem oprogramowania jest baza danych, do której przekazywane są dane pobrane z formularzy i wyniki obliczeń, a z której pobierane są dane do prezentacji. Edycja danych kryteriów szczegółowych jak również wyboru funkcji użyteczności oraz macierzy parzystych porównań odbywa się na poziomie interfejsu użytkownika, dane są odczytywane i zapisywane w bazie danych. Przeprowadzanie obliczeń odbywa się poprzez pobranie danych z bazy danych, obliczone wyniki są przesyłane do bazy danych. Wyświetlanie obliczonych danych odbywa się jednostronnie: żadne informacje w tym przypadku nie są wpisywane do bazy danych; w takim trybie przeprowadzane jest wyświetlanie kryteriów globalnych oraz wykresów.

Schemat bazy danych

Rysunek 3.2 przedstawia strukturę bazy danych.

Rys. 3.2. Struktura bazy danych.

Oprogramowanie wykorzystuje bazę danych dBase w wersji III+.

Poniższe tabele przedstawiają strukturę poszczególnych grup.

Tab. 3.1. Struktura grupy Kryteria szczegółowe.

Kryteria szczegółowe

Kategoria

Nazwa pliku

Pola

Zdrowie

b_zdrowie.dbf

województwo, lekarze,

łóżka szpitalne

Finanse

b_finanse.dbf

województwo, środki

trwałe, pkb, dochody

Infrastruktura

b_infra.dbf

województwo, kolej,

drogi, sklepy

Czystość

b_czystosc.dbf

województwo,

oczyszczalnie, emisja

gazów, lesistość

Praca

b_praca.dbf

województwo, pracujący,

bezrobotni, średnia płaca

Przestępczość

b_przest.dbf

województwo,

przestępstwa, wskaźnik

wykrywalności

Tab. 3.2. Struktura grupy Macierze parzystych porównań i współczynniki względnej ważności
kryteriów szczegółowych.

Macierze parzystych porównań i współczynniki względnej ważności kryteriów szczegółowych

Kategoria

Nazwa pliku

Pola

Zdrowie

m_zdrowie.dbf

województwo, lekarze,

łóżka szpitalne, ranga

Finanse

m_finanse.dbf

województwo, środki

trwałe, pkb, dochody,

ranga

Infrastruktura

m_infra.dbf

województwo, kolej,

drogi, sklepy, ranga

Czystość

m_czystosc.dbf

województwo,

oczyszczalnie, emisja gazów, lesistość, ranga

Praca

m_praca.dbf

województwo, pracujący,

bezrobotni, średnia płaca, ranga

Przestępczość

m_przest.dbf

województwo,

przestępstwa, wskaźnik wykrywalności, ranga

Wszystko

m_wszystko.dbf

kategoria, zdrowie,

finanse, infrastruktura,

czystość, praca,

przestępczość, ranga

Tab. 3.3. Struktura grupy Typy funkcji dla kryteriów szczegółowych i ich punkty kluczowe.

Typy funkcji dla kryteriów szczegółowych i ich punkty kluczowe

Kategoria

Nazwa pliku

Pola

Zdrowie

funkcje.dbf

kryterium szczegółowe,

typ funkcji, punkty

kluczowe: X1, X2, X3,

X4

Finanse

Infrastruktura

Czystość

Praca

Przestępczość

Tab. 3.4. Struktura grupy Kryteria globalne.

Kryteria globalne

Kategoria

Nazwa pliku

Pola

Zdrowie

dd_zdrowie.dbf

województwo, DD1,

DD2, DD3

Finanse

dd finanse.dbf

województwo, DD1,

DD2, DD3

Infrastruktura

dd infra.dbf

 

województwo, DD1,

DD2, DD3

Czystość

dd czystosc.dbf

 

województwo, DD1,

DD2, DD3

Praca

dd praca.dbf

 

województwo, DD1,

DD2, DD3

Przestępczość

dd przest.dbf

 

województwo, DD1,

DD2, DD3

Wszystko

dd wszystko.dbf

 

województwo, DD1,

DD2, DD3

Protokół IP

Protokół IP (Internet Protocol) występuje w pakiecie TCP/IP, jest to bezpołączeniowy protokół, który to wysyła dane w formie datagramów. Bezpołączeniowość tego protokołu mówi nam o tym iż protokół IP bada czy datagramy dotarły poprawnie do adresata. Do głównych zadań tego protokołu należą:

 • wyznaczenie struktury datagramu,
 • wyznaczenie schematu adresacji,
 • zarządzanie ruchem datagramów w sieci,
 • fragmentacja i defragmentacja datagramów.

Protokół ten stworzony został do stosowania w sieciach, w których stosowana jest komunikacja za pomocą pakietów zwanych datagramami. Jest on podstawową jed­nostką jaka jest przesyłana w sieci poprzez warstwę Internat, jest adresowany do wielu węzłów albo do pojedynczych węzłów. Datagramy w sieci są przesyłane po­przez routery, które to stanowią węzły sieci, wyznaczają one dla danego datagramu trasę od węzła nadawczego do docelowego. Datagramy mają różne zdefiniowane maksymalne długości w zależności od sieci, przez którą są przesyłane. Z tego po­wodu datagram może zostać podzielony na mniejsze części (datagramy), proces ten nazywamy fragmentacją datagramów. Format otrzymanego w ten sposób no­wego datagramu jest taki sam jak dowolnego datagramu niepodzielonego. Wystę­puje oczywiście wiele innych powodów fragmentacji datagramów między innymi występuje ona gdy przesyłamy datagramy poprzez sieć rozległą, która to sieć do­puszcza do przesyłania także innych protokołów oraz pakietów o innej długości (np. sieć X.25). Proces defragmentacji wysłanego datagramu z powstałych części odbywa się w komputerze odbiorcy.

Sam datagram budową przypomina ramkę fizycznej sieci podzielony jest bo­wiem na nagłówek i dane, różnica występuje polu nagłówka który w przypadku ramki sieci zawiera adres fizyczny natomiast w przypadku datagramu zawiera adres IP (który to został opisany na stronie 34). Pola datagramu są podobnie jak w przypadku ramek sieciowych poszczególnych standardów ściśle określone, for­mat pakietu IPv4 przedstawia Rysunek 2.2.

0          4          8          12        16         20        24         28            31
Wersja
Dł.Nagł.
Typ obsługi
Długość całkowita
Identyfikacja
Znacznik
Przesunięcie fragmentu
Czas życia
Protokół
Suma kontrolna nagłówka
Adres nadawcy IP
Adres odbiorcy IP
Opcje IP
Uzupełnienie
Dane
Rysunek 2.2. Format datagramu IPv4 Źródło: Opracowanie własne na podstawie [27]

Każde z pól pełni określoną funkcję:

 • wersja – pole to zajmuje 4 bity, zawarty w nim jest numer wersji protokołu IP użytego do stworzenia datagramu. Informacja ta jest konieczna ponieważ urządzenia sieciowe mogą stosować różne wersje tegoż protokołu;
 • długość nagłówka – podobnie jak wersja zajmuje 4 bity, informuje o długości nagłówka wyrażaną w słowach 32-bitowych. Minimalna, a zarazem typowa długość nagłówka wynosi 5;
 • typ obsługi – jest to pole 8-bitowe, decyduje w jaki sposób datagram powinien zostać obsłużony. Pole to składa się z pięciu podpól:

– pierwszeństwo – zajmuje trzy bity, w nim zawarta jest informacja o ważności danego datagramu, od 000 (normalny stopień) do 111 (sterowanie siecią),

O – zajmuje 1 bit, zawierające informację o opóźnieniu w sieci. Przy czym wartość „0” mówi o normalnej transmisji, natomiast wartość „1” o ma­łym opóźnieniu,

S – zajmuje 1 bit, informuje o przepustowości. Gdzie „0” oznacza przepusto­wość normalną, natomiast „1” dużą,

P – zajmuje 1 bit, informuje nas o poziomie niezawodności. Wartość „0” to normalna niezawodność, natomiast wartość „1” w tym bicie mówi nam o dużej niezawodność,

– ostatnie dwa bity nie są używane, zawsze mają wartość „0”. Są przezna­czone dla nowych zastosowań;

•   długość całkowita – jest to pole 16-bitowe, które definiuje długość datagramu IP mierzoną w bajtach. Ponieważ jest to pole 16 bitowe maksymalna długość datagramu wynosi 65535 (czyli 216 — 1);

•   identyfikacja – podobnie jak poprzednie jest to pole 16-bitowe, stosowany jest w celu jednoznacznego oznaczenia wszystkich fragmentów datagramu pierwotnego;

•   znacznik – pole to zajmuje 3 bity: pierwszy – zawsze jest to zero, drugi – mówi nam czy możemy (1) czy też nie możemy (0) dokonać fragmenta- cji datagramu, trzeci – służy do zidentyfikowania ostatniego fragmentu (0) w przeciwnym razie (1) wystąpi kolejny fragment;

•   przesunięcie fragmentu – jest to pole 13-bitowe, informuje ono, którą częścią datagramu jest dany fragment;

•   czas życia (TTL) – pole to zajmuje 8 bitów, określa jak długo datagram może przebywać w sieci, wartość ta jest wyrażana w sekundach. Zazwyczaj mieści się w przedziale od 15 do 30 sekund. Protokół TCP/IP wymaga aby wartość ta zmniejszyła się o 1 przy każdym przejściu przez router. Zapobiega to krążeniu datagramu w sieci w nieskończoność, ponieważ gdy pole to osiągnie wartość zero router odrzuci datagram;

•   protokół – jest to pole 8-bitowe, które zawiera numer określający protokół warstwy transportowej, do którego dane zawarte w datagramie mają być przesłane. Cała lista protokołów tej warstwy zawiera około 50 pozycji, do najczęściej stosowanych należą: ICMP oznaczony numerem 1 i TCP ozna­czony numerem 6. Numery innych protokołów dostępne są w dokumentach RFC;

•   suma kontrolna nagłówka – podobnie jak pole długości całkowitej zajmuje ono 16 bitów, służy ono jedynie do sprawdzenia czy nagłówek został popraw­nie dostarczony. Pole to zawiera jedynkowe uzupełnienie sumy kolejnych 16- bitowych słów nagłówka (w przypadku TCP oraz UDP suma kontrolna jest liczona dla całego pakietu). Obliczona wartość jest porównywana z wartością tam zapisaną, jeśli jest to ta sama liczba nagłówek został poprawnie przesłany, jeśli zaś liczby te są różne w przekazie nastąpiło przekłamanie;

•   adres IP nadawcy – jest polem 32-bitowym, które to pole zawiera adres IP nadawcy;

•   adres IP odbiorcy – podobnie jak adres IP nadawcy jest to pole 32-bitowe, które zawiera adres IP odbiorcy;

•   opcje IP – pole to ma zmienną długość, będącą wielokrotnością 8 bitów. Nie zawsze pole to występuje w nagłówku. Składa się z pięciu podpól: pod­pola kopiuj („1” oznacza kopiuj do każdego fragmentu, a „0” kopiuj tylko do pierwszego), podpola klasa opcji (znaczenie tego pola jest przedstawione w Tabeli 2.1) oraz podpola numer opcji (znaczenie tego pola jest przedsta­wione w Tabeli 2.2);

Tabela 2.1. Klasy opcji oraz ich znaczenie

Klasa opcji
Znaczenie
0
Kontrola datagramów lub sieci
1
Zarezerwowane do Przyszłego użytku
2
Poprawianie błędów i pomiary
3
Zarezerwowane do przyszłego użytku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [27]

•   uzupełnieni – podobnie jak pole opcji IP zazwyczaj nie występuje w nagłów­ku. Jest stosowane w celu dopełnienia poprzedniego pola do wielokrotności 32 bitów;

•   dane – pole to ma zmienną długość, która to jest równą długości danych transmitowanych w sieci [6, 15, 16, 27].

Tabela 2.2. Numery opcji oraz ich znaczenie

Klasa
opcji
Numer
opcji
Długość
Opis
0
0
Koniec listy opcji. Jest stosowana kiedy opcje jeszcze
się nie kończą, a nagłówek już tak.
0
1
Bez przypisanej funkcji – wypełnienie.
0
2
11
Tajność – używana do zastosowań wojskowych.
0
3
zmienna
Swobodne trasowanie wg nadawcy – używany do
prowadzenia datagramu określoną ścieżką.
0
7
zmienna
Zapisuje trasę – używana do śledzenia trasy.
0
9
zmienna
Rygorystyczne trasowanie wg nadawcy – używana do
ścisłego prowadzenia datagramu.
2
4
zmienna
Intersieciowy datownik – używany do zapisywania
czasów wzdłuż ścieżki.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [27]

Z powodu małej puli adresowej a także błędów występujących w IPv4, rozpo­częto prace nad nowym protokołem. W wyniku tych prac powstał protokół IPv6 przedstawia to Rysunek 2.3.

Rysunek 2.3. Format datagramu IPv6

0          4          8          12        16         20        24         28            31
Wersja
Priorytet
Klasa ruchu
Etykieta przepływu
Długość danych
Następny nagłówek
Limit przeskoków
Adres nadawcy IP
Adres odbiorcy IP Dane

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [15]

Nagłówek powstałego protokołu różni się od poprzedniej wersji :

•    pole Typ obsługi zostało zastąpione Klasą ruchu i jest używane do różnico­wania prostszych usług;

•    pole Długość nagłówka zostało całkowicie usunięte, dzięki czemu możemy między innymi znacząco zmniejszyć długość pakietu. Pojawiło się za to pole Etykieta Przepływu, które stosowane jest do implementacji QoS;

•    dodatkowo wprowadzono pole Długość datagramu bez nagłówka, gdzie war­tość zerowa mówi nam o tym, iż długość została określona przy pomocy

Jumbo Poyload. Pozwala to nam na tworzenie datagramów, których długość mieści się w przedziale od 65’536 do 4’294’967’295 bajtów, nazywanych Jumbogramami;

•   pole które zawierało informacje o fragmentacji zmodyfikowano i przeniesiono do dodatkowego nagłówka;

•   zamiast pola Protokół pojawiło się pole Następny nagłówek, w którym to kon­kretny wpis informuje o charakterze dodatkowego nagłówka, który umiejsco­wiony jest pomiędzy adresem odbiorcy, a danymi. Jeśli dodatkowy nagłówek nie jest wprowadzany, wówczas długość pojedynczego nagłówka IPv6 wy­nosi 40 bajtów (8 pól). w przypadku bezpieczeństwa szczególnie ważne są nagłówki: ESP (ang. Encapsulating Security Payload) – numer 50 i AH (ang. Authentication Header) – numer 51;

• pole TTL zastąpiono polem Liczba przeskoków (przejść przez router) [15].

Adres IPv4

Adres IPv4 jest to 32-bitowa liczba całkowita, która to informuje nas o sieci do jakiej został podłączony komputer oraz określa adres tego komputera. Ze względu na ilość bitów jaka jest przeznaczona na adres sieci i komputera adresy IPv4 dzielimy na 5 klas, a mianowicie na:
klasa A – w klasie tej pierwszy bit zawsze jest bitem zerowym, kolejne 7 to bity adresu sieci. Pozostałe 24 bity tworzą adres komputera podłączonego do tej sieci. W klasie tej mamy 27 = 128 adresów sieci, które to mogą mieć po 65536 adresów komputerów;

Rysunek 2.4. Klasa A

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [27]

klasa B – w klasie tej pierwsze dwa bit to zawsze „10”, kolejne 14 to bity adresu sieci. Pozostałe 16 bitów tworzy adres komputera podłączonego do tej sieci. W klasie tej mamy 214 adresów sieci oraz 216 = 65536 adresów komputerów;

Rysunek 2.5. Klasa B

1 0 Sieć (14 bitów)

Komputer (16 bitów)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [27]

klasa C -w klasie tej pierwsze trzy bit to zawsze „110”, kolejne 21 to bity adresu sieci. Pozostałe 8 bitów tworzy adres komputera podłączonego do tej sieci. W klasie tej mamy 221 adresów sieci oraz 28 = 256 adresów komputerów;

1 1 0 Sieć (21 bitów) Komputer (8 bitów)
Rysunek 2.6. Klasa C
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [27]

klasa D – w klasie tej pierwsze cztery bit to zawsze „1110”, pozostałe 28 bitów sta­nowi adres grupowy. Klasa ta jest stosowana wtedy gdy mamy do czynienia z jednoczesną transmisją danych do dużej ilości urządzeń w sieci;

1 1 1 0 Adres grupowy (28 bitów)
Rysunek 2.7. Klasa D
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [27]

klasa E – w klasie tej pierwsze pięć bitów to zawsze „11110”, pozostałe bity zarezerwowane są do przyszłych rozwiązań.

1 1 1 1 0 Zarezerwowane na przyszłość
Rysunek 2.8. Klasa E
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [27]

Adresy IPv4 podawane są w postaci czterech cyfr dziesiętnych, które oddzielo­ne są kropkami. Adresy przyporządkowane poszczególnym klasą adresów IPv4 przedstawia Tabela 2.3.

Tabela 2.3. Zakres adresów IPv4 w poszczególnych klasach

Klasa
Najniższy adres
Najwyższy adres
A
1.0.0.0
126.0.0.0
B
128.0.0.0
191.255.0.0
C
192.0.0.0
223.255.255.0
D
244.0.0.0
239.255.255.255
E
240.0.0.0
247.255.255.255

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [27]

Mimo że każda klasa ma przyporządkowane adres, to nie wszystkie mogą być użyte do oznaczania sieci czy też komputerów w niej występujących. Część adresów IPv4 z całej puli adresowej ma z góry ustalone zastosowanie, są to:

 • od 10.0.0.0 do 10.255.255.255 – adresy prywatne,
 •  od 172.16.0.0 do 172.31.255.255 – adresy prywatne,
 • od 192.168.0.0 do 192.168.255.255 – adresy prywatne.

Pozostałe adresy, które nie zostały zawarte w żadnej z klas także mają określone zastosowanie i tak:

 • cała pula 127.X.X.X – jest przeznaczona na adresy diagnostyczne, przy czym 127.0.0.1 jest adresem pętli zwrotnej,
 • 0.0.0.0 – oznacza „ścieżkę domyślną”,
 • w każdej klasie adresów zarezerwowane są adresy: wyzerowane i wyjedynkowane (adres wyzerowany jest stosowany przez IP w tablicach rutowania, natomiast adres wyjedynkowany jest to adres rozgłoszeniowym dla danej podsieci) [6, 15, 16, 27].

Adres IPv6

Adres IPv6 zwiększył swój rozmiar z 32-bitowego ciągu, na ciąg 128-bitowy. Spowodowało to wzrost puli możliwych do przydzielenia adresów z 232 & 4,3×109 w IPv4 do 2128~ 3,4×1038 w IPv6. Adres ten ma postać 8 bloków, z których każdy jest 16-bitowym ciągiem, oddzielonych od siebie dwukropkiem, np.:

x:x:x:x:x:x:x:x, gdzie x = yyyy yyyy yyyy yyyy

Każdy ciąg yyyy jest prezentowany w formie szesnastkowej, np.:

0111 : FACB :1001 AC16 : 0000 : 0000 : 0012 : EECD

Grupa czterech zer zastępowana jest jednym, natomiast zera stojące po lewej stronie innej grupy zostaje pominięte, dzięki temu otrzymujemy:

111 : FACB :1001 AC16 : 0 : 0 : 12 : EECD

Zera które są oddzielone jednym dwukropkiem możemy zastąpić dwukropkiem, jednak taki podwójny dwukropek w zapisie może wystąpić tylko jeden raz:

111 : FACB :1001 AC16 :: 12 : EECD

Podobnie jak w IPv4 w IPv6 pewne adresy mają z góry przypisane przeznaczenie i tak:

 • ::/128 – jest to adres zerowy, który używany jest tylko w oprogramowaniu;
 • ::1/128 – jest to adres lokalnego hosta;
 • ::/96 – adresy kompatybilne z adresem IPv4 hosta który korzysta z IPv6 i IPv4;
 • ::ffff/96 – adresy kompatybilne z adresem IPv4 hosta który korzysta tylko z IPv4;
 • fe80::/10 – adres typu link-local, który jest używany wewnątrz sieci, w czasie autokonfiguracji;
 • ff00::/8 – adres rozgłoszeniowy [15].

Model decyzyjny

Problem decyzyjny w omawianym zagadnieniu warunkowego sterowania eksploatacją rozpatrywanych obiektów polega na wyborze takiej wieloetapowej strategii odnowy, która optymalizowałaby określony wskaźnik jakości (skutecz­ności) sterowania w zbiorze wszystkich możliwych strategii odnów. Jak wykazano w [14], wskaźnik należy konstytuować z elementów, będących składnikami równania użyteczności eksploatacyjnej w postaci:

gdzie dla rozważanego problemu sterowania:

vf[x(f)] – efekt z wykonania przez obiekt zadań x(f) w f-tym okresie tB,

wf[y(f)] – nakład na zabezpieczenie y(f) obiektu w f-tym etapie sterowania,

ff{Zf[x(f), y(f)]}- użyteczność z utrzymania potencjału eksploatacyj­nego na poziomie Zf – po f-tym cyklu eksploatacyjnym.

dla rozpatrywanych obiektów

gdzie:

Rni, Rri, Rji – rodzaje jednoetapowych odnów i-tego elementu, oznaczające kolejno:

 • wymianę i-tego elementu na nowy,
 • k-krotną regenerację i-tego elementu,
 • nieodnawianie i-tego elementu,

a ponadto

Równanie użyteczności eksploatacyjnej dla rozpatrywanych obiektów przyj­muje więc postać:

Zbiór zmiennych decyzyjnych w powyższym równaniu określony jest wektorem kolumnowym y(f).

Jako kryterium decyzyjne w rozpatrywanym problemie sterowania eks­ploatacją obiektu badań przyjęto funkcję:

Istotnym jej czynnikiem, z punktu widzenia maksymalizacji funkcji kryterium, jest wyrażenie vf[x(f)]. Jeżeli bowiem założyć, że nakłady na zabezpieczenia obiektu w okresach t0f dla f=  obejmują koszty związane z:

– demontażem i ponownym montażem obiektu,

– wymianą na nowe lub regeneracją elementów obiektu, to pomiędzy efektami, wynikającymi z wykonania przez obiekt zadania, a nakładami na zabezpieczenie eksploatacji w rozpatrywanym systemie zachodzi związek:

Należy zatem zwrócić uwagę na następującą, specyficzną cechę omawianego problemu decyzyjnego w zagadnieniu sterowania eksploatacją badanych obiektów:

Nakłady na zabezpieczenia eksploatacyjne obiektu badań w kolejnych okresach t0 są bardzo małe w porównaniu do:

 1. a) efektów ekonomicznych z wykonania przez obiekt zadań, polegających na ciągłej, bezawaryjnej pracy w okresach tBf dla f= ,
 2. b) strat ekonomicznych, wynikających z awaryjnych przestojów obiektu w okresach tBf dla f= .

Istotną cechą omawianego problemu decyzyjnego jest również implikująca współużyteczność procesów, w wyniku których indukowane są wielkości wf[y(f)] i vf[x(f)]. Procesy obsługiwania S03 (w okresach t0 oraz użytkowania (w okresach tB) są współużyteczne, przy czym rodzaj zastosowanej jednoetapowej strategii odnowy obiektu y(f) implikuje prawidłowość realizacji użytku x(f), a zatem i wartość vf[x(f)].

Kryterium decyzyjne można zatem przedstawić w postaci minimum warunkowego:

które określić można jako minimum nakładów związanych z realizacją strategii y( f ) pod warunkiem, że strategia ta zapewni max v f[x( f )], lub inaczej.

Spośród wszystkich możliwych jednoetapowych strategii odnów obiektu w f-tym etapie sterowania, odtwarzających potencjał obiektu w stopniu zapewniającym osiągnięcie max vf[x(f)], optymalna jest strategia y(f), której realizacja wiąże się z najmniejszymi nakładami wf[y(f)]. Kryterium decyzyjne przedstawione w powyższej postaci implikuje równoważną mu postać kryterium decyzyjnego dla wieloetapowej strategii odnowy obiektu Y, a mianowicie:

Problem decyzyjny w omawianym zagadnieniu sterowania eksploatacją obiektu badań polega więc na wyznaczeniu takiej wieloetapowej strategii odnowy obiektu Y0, która spełnia powyższy warunek.

Rozpatrując bardziej szczegółowo problem minimalizacji wielkości wf[y(f)] w sformułowanym kryterium decyzyjnym, należy poszczególnym decyzjom przypisać odpowiadające im współczynniki kosztów (ekonomiczne współczynniki decyzji), których umownie przyjęte wartości określono w następujący sposób:

gdzie:

diu – decyzja dotycząca:

 • wymiany i-tego elementu u=n,
 • regeneracji i-tego elementu u=r,
 • nieodnawiania i-tego elementu u=j.

Nakłady związane z realizacją określonej strategii odnowy obiektu w f tym etapie sterowania są równe:

gdzie:

Km – koszty związane z demontażem i ponownym montażem całego obiektu,

Kf – koszty związane z wymianą na nowe i regeneracją elementów obiektu w f-tym etapie sterowania,

zatem:

gdzie:

Ki – cena i-tego elementu nowego,

Wf – liczba elementów wymienionych na nowe w f tym etapie sterowania,

Rf – liczba elementów regenerowanych w f tym etapie sterowania, przy czym: W’f+Rf=N-Bf

gdzie: Bf– liczba elementów nieodnawianych w f-tym etapie sterowania. Składnikiem decyzyjnym jest wielkość Kf gdyż jej wartość zależy od zastosowanej strategii odnowy y(f). Wartości Km mogą wykazywać pewne niewielkie różnice w zależności od stopnia prawidłowości organizacji podsys­temów obsługiwania u różnych użytkowników badanych obiektów. Porównanie tych wartości umożliwia wyodrębnienie takiego rzeczywistego podsystemu obsługiwania, który jest optymalny w świetle kryterium: min Km. Analiza cech optymalnego w tym sensie podsystemu obsługiwania może być podstawą ustaleń oraz wytycznych dla pozostałych użytkowników badanych obiektów. Wielkość Km można zatem traktować jako składnik stały (Km=const) w zagadnieniu minimalizacji wf[y(f)], który w dalszych rozważaniach nie będzie brany pod uwagę. Można zatem napisać, że:

W dalszym ciągu należy rozpatrzyć zagadnienie maksymalizacji wielkości vf[x(t)], która nazywana będzie dalej efektywnością działania (eksploatacyjną) obiektu w f-tym okresie tB. Optymalną strategię obsługi y(t) można zatem określić jako tę, która minimalizując nakłady na jej realizację, zapewnia maksymalną efektywność działania obiektu vf[x(t)] w f-tym okresie tB przy określonym zasobie surowca.

Z uwagi na:

-dużą trudność w doborze i określeniu miary efektywności działania badanych obiektów,

-istotne znaczenie ekonomiczne strat produkcyjnych w okresach tB, spowodowanych przede wszystkim niewłaściwymi decyzjami w okresach t0, omawiany problem decyzyjny rozpatrzono z punktu widzenia strat, spowodowanych uszkodzeniami obiektów w kolejnych okresach tBf. Nie określając zatem miary wielkości vf[x(t)], można napisać, że:

gdzie:

Sf – sumaryczne straty ekonomiczne w okresie tBf spowodowane uszkodzeniami badanych obiektów w tym okresie.

Wielkość Sf można określić poprzez następujące, zasadnicze jej składniki:

gdzie:

Lf – koszty związane z nakładami na usunięcie uszkodzeń obiektu, zaistniałych w okresie tBf,

Pf – straty produkcyjne spowodowane awaryjnymi przestojami obiektów w okresach tB, proporcjonalne do czasu przestojów

Nf – -straty surowcowe z powodu nieukończenia zadań produkcyjnych w określonym terminie tkf.

Wyżej wymienione rodzaje strat określono w dalszym ciągu jako funkcje wybranych wskaźników spośród zaproponowanego ich zbioru [8] dla potrzeb identyfikacji i oceny prawidłowości przebiegu procesu eksploatacji badanych obiektów, w kolejnych cyklach eksploatacyjnych Tf, f=.

A zatem:

gdzie:

Wif – liczba uszkodzeń i-tego elementu pompy w f-tym okresie tB,

gdzie:

Ti(S02) – średni czas obsługi S02 spowodowanej uszkodzeniem się i-tego elementu,

h – strata produkcyjna na jednostkę przestoju obiektu w okresie tB

gdzie:

E[X(tf)] – wartość oczekiwana funkcji losowej, określonej w następujący sposób:

tkf – górna granica przedziału czasowego,

h1 – strata surowca z powodu nieukończenia zadania do chwili tkf

W dalszym ciągu można zapisać:

gdzie:

K0go – wskaźnik gotowości operacyjnej obiektu w f-tym okresie tB.

Na podstawie przeprowadzonych rozważań można stwierdzić, że warunek Sf=0 zachodzi dla

gdzie:

Wof i K0go(tBf) – wskaźniki dotyczące obiektu badań.

Z uwagi na występowanie słabych ogniw w sensie kryterium (a) nie jest możliwe w wyniku optymalizacji strategii odnów S03, spełnienie powyższego warunku dla każdego i=. Pomijając zatem pozaeksploatacyjne możliwości podwyższenia efektywności działania badanych obiektów, można napisać, że:

W świetle przeprowadzonych rozważań, kryterium decyzyjne przedstawić można w postaci:

lub krócej:

Korzystanie z przedstawionego modelu wymaga wdrożenia i funkcjonowania odpowiedniego systemu informacyjnego (SIE). Zaproponowany model ocenowy w postaci wskaźników umożliwia identyfikację słabych ogniw w sensie sformułowanych kryteriów „a” i „b”. Wybrane wskaźniki są elementami kryterium decyzyjnego w modelu sterowania eksploatacją, stanowią też podstawę praktycznej realizacji suboptymalnej strategii odnowy oraz racjonalnej gospodarki częściami zamiennymi. Umożliwiają przeprowadzenie weryfikacji trwałości i niezawodności założonej przez konstruktorów i sformułowanie ustaleń odnośnie konieczności zmian materiałów, technologii i technologiczno­ści wtórnej. Wybrane wskaźniki umożliwiają ocenę przydatności i dobór badanych obiektów do realizacji rozpatrywanego procesu eksploatacji. Za­proponowane wskaźniki mogą też stanowić podstawę ustaleń w sferze nor­malizacji odnośnie czasów i harmonogramów obsług.

Metoda kart kontrolnych

W metodzie kart kontrolnych zbiór zagadnień podzielono na poszczególne karty Xi

Nie wymaga się, aby były one niezależne:

Dzięki temu jest możliwa ocena poszczególnych rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych, organizacyjnych i ekonomicznych w różnych aspektach i potraktowanie niektórych zagadnień jako ubocznie kontrolnych w ocenie dyscypliny procesu ekspertowego grupy badawczej.

Poszczególne zbiory są zwykle umownie uporządkowane:

Rys.5.3. Przykłady schematów badania systemu eksploatacji przy zastosowaniu kart kontrolnych: a) badanie rozpoznawcze, b) badanie ukierunkowane [20]

 

Rygory tego uporządkowania są ogólnoprakseologiczne, na przykład od ogółu do szczegółu, przyczyna – skutek czy też hierarchiczne.

W konkretnym badaniu jest możliwe wyłączenie niektórych kart ze względu na specyfikę systemu lub specjalności zespołu ekspertów

Badanie może być prowadzone według kilku schematów, na przykład (rys. 5.3.):

1) kolejnego przeglądu wszystkich kart i wydzielenia zbioru zagadnień, dla których wartość wskaźnika koniecznej interwencji przekroczyła wartość przyjętą jako krytyczną; przejście do sformułowania hipotez ostrzegawczych lub ratunkowych,

2) przeglądu wybranych kart i wytypowania zagadnień, które będą poddawane ocenie według nowego bardziej szczegółowego zbioru kart kontrolnych (II rodzaju); dopiero te oceny uszczegółowione będą podstawą sformułowania hipotez lub też konkretnych rozwiązań,

3) przeglądu kart do wykrycia zagadnienia o krytycznym wskaźniku koniecznej interwencji i przejścia do poszukiwań rozwiązania systemowego lub lokalnego.

W doborze zakresu i przebiegu badań może być pomocna metodologiczna karta kontrolna o następującej treści:

 • sprecyzowano przedmiot badań (blok, układ, zestaw),
 • ustalono obszar badań (użycie, obsługa, zaopatrzenie),
 • ustalono aspekt badań (struktura, cechy, funkcje),
 • wybrano problem badawczy (konstrukcja, technologia, organizacja),
 • przyjęto sposób badań (doświadczalny, obliczeniowy, ekspertowy),
 • uzgodniono oczekiwany charakter wyników badania (identyfikacja, ocena, nowe rozwiązania),
 • wskazano fazę istnienia przedmiotu badania (projekt, wytwarzanie, eksploatacja),
 • przewidziano sposób weryfikacji wyników badań (symulacja, wdrożenie pilotowe, upowszechnienie masowe),
 • uwzględniono kompetencje użytkownika wyników badania (wykonawcze, operacyjne, decyzyjne),
 • uwzględniono ograniczenia badawcze (czasowe, rzeczowe, finansowe).

Ważne jest też, aby w sformułowaniach werbalnych poszczególnych zagadnień kontrolnych nie było zbyt subiektywnych sugestii.

W wyniku przeprowadzonych badań wykrywa się między innymi:

 • o czym zapomniano lub co zaniedbano w organizacji systemu,
 • jakie są braki, niedomagania i wadliwe rozwiązania systemowe,
 • jakie są i gdzie tkwią rezerwy systemu,
 • na czym można zaoszczędzić,
 • gdzie są słabe fragmenty systemu i słabe sprzężenia pomiędzy elementami systemu,
 • gdzie i jak są tracone informacje i doświadczenia istotne dla efektywnego działania systemu,
 • które z rozwiązań technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych są przestarzałe,
 • jakie są zakłócenia działania systemu,
 • jakie występują patologie w procesie użycia i obsługi obiektów w systemie,
 • jaki jest stosowany repertuar interwencji i niekorzystne skutki interwencji spóźnionych.

Mając wyniki badań przystępuje się do poszukiwania rozwiązań systemowych lub lokalnych zgodnie z następującą typologią:

 • rekonfiguracyjnych, bo tego wymaga efektywne działanie systemu,
 • profilaktycznych, bo wykryto i rozpoznano przyczyny degradacyjne występujące w systemie lub w jego otoczeniu,
 • mobilizacyjnych, bo nie wykryto bądź nie poznano przyczyn procesów destrukcyjnych.

Cel pracy

Celem mojej pracy dyplomowej była optymalizacja algorytmów warstwy sterowania przeciążeniem w sieci szerokopasmowej ATM. W pracy przedstawiłem problem przeciążenie w sieciach ATM, opisałem i dokonałem porównania najbardziej znanych algorytmów kontroli przeciążenia.

Niestety, dostępny pakiet symulacyjny COMNET III w wersji podstawowej nie umożliwia implementacji poszczególnych niestandardowych algorytmów kontroli przeciążenia, które są jeszcze w fazach testów i standaryzacji. Symulacje tych algorytmów można przeprowadzić w pakiecie OPNET firmy MIL3 lub w pakiecie COMNET III w wersji rozszerzonej o kompilator SIM???, pozwalającym na implementację niestandardowych rozwiązań. Ze względu na niedostępność wymienionych pakietów w pracy wykorzystałem symulacje przeprowadzone przez organizacje zajmujące się rozwojem i standaryzacją technologii ATM i symulacje przeprowadzone na uczelniach w Stanach Zjednoczonych i Niemczech.