Zakończenie

Głównym celem niniejszej pracy było ukazanie szerokich możliwości integracyjnych Rational Team Concert jako przewodniego narzędzia do zarządzania projektem informatycznym. Integracje zostały przeprowadzone w oparciu o wybrane przez Autorkę tekstu aplikacje grupy Rational, które obsługują odmienne niż RTC obszary zarządzania. Wynikiem pracy było połączenie czterech spośród sześciu programów. Powodem niezrealizowania wszystkich integracji był brak odpowiedniego zapasu czasu.

Praca nad integracją została podzielona na trzy etapy:

  1. Rozpoznanie środowiska IT
  2. Rozpoznanie narzędzia Rational Team Concert
  3. Właściwe prace integracyjne

Pierwszy etap prac opierał się na badaniu, z jakimi problemami borykają się grupy projektowe i jakie sposoby działania mogą wdrażać w celu usprawnienia swoich prac. Badania te zostały oparte na statystykach i najnowszej literaturze specjalistycznej dotyczącej zarządzania projektami informatycznymi. To rozpoznanie pozwoliło na zidentyfikowanie największych zagrożeń i wyzwań, jakie mogą się pojawić podczas prowadzenia prac projektowych, te natomiast były pewną wskazówką w doborze programów do integracji
z Rational Team Concert.

Jednak przed przystąpieniem do prac integracyjnych należało zapoznać się
z oprogramowaniem Rational Team Concert. Jak się okazuje, jest to aplikacja  dedykowana dla wsparcia takich procesów jak: zarządzanie zespołem, zarządzanie pracą, zarządzanie kodem źródłowym i zarządzania zmianą. Możliwości zastosowań i funkcjonalność badanego programu jest ogromna, a ponadto zostawia zawsze sposobność do modyfikowania elementów do potrzeb projektu. RTC dzięki temu zyskało uznanie wśród środowisk informatyków i programistów. Wystawiona ocena przez Autorkę, również okazała się bardzo pozytywna. Wskazane zostały mocne i słabe strony aplikacji, jednak te drugie nie były związane w żaden sposób z działaniem programu, co może świadczyć o wysokiej jakości produktu, jakim jest RTC.

Analiza badanego programu pozwoliła na wysunięcie tezy, iż RTC może być zastosowane, jako przewodnie narzędzie w zarządzaniu projektami informatycznymi.

Argumentami potwierdzającymi podane stwierdzenie jest między innymi możliwość zastosowania metod lekkich, dynamiczne planowanie, możliwość zarządzania rozproszonym zespołem, kontrolowanie obciążenia pracą członków zespołu, raportowanie, śledzenie zmian i błędów itp. Jednak pomimo tak szerokich możliwości  RTC nie jest pozbawione braków. Te można wyelemninować poprzez połączenie aplikacji z innymi programami, które pokrywają luki nieobsługiwanych przez RTC obszarów zarządzania. Z tego względu wybrano aplikacje, które obsługują zarządzanie jakością, wymaganiami, procesami, assetami oraz architekturami systemów. W ten sposób osiągnięto stan, w którym należało zintegrować aż sześć programów z Rational Team Concert.

Podczas rozpoznawania i łączenia kolejnych platform grupy Rational, napotykano na liczne przeszkody w postaci błędów, braku informacji, krótkiego terminu trwania licencji dodatkowego oprogramowania i innych. Te problemy spowodowały przedłużenie prac projektowych, co wpłynęło na integracje tylko czterech z sześciu zamierzonych programów. A więc rezultatem końcowym wszystkich podjętych działań było stworzenie pewnego rodzaju sieci platform, których punktem wspólnym było połączenie z programem Rational Team Concert. Wśród zintegrowanych aplikacji, znalazł się program do zarządzania jakością (RQM), procesami (RMC) oraz dwa programy do zarządzania wymaganiami (RQM i RRP). Nie udało się połączyć platform do zarządzania assetami i do tworzenia architektur systemów.

Pomimo niezrealizowania całości zamierzonych integracji, udało się udowodnić, iż łączenie RTC z innymi programami grupy Rational może przynieść znaczące korzyści zarówno dla zespołu projektowego, jak i dla klienta. Z jednej strony uzyskuje się większą przejrzystość i zgodność pomiędzy zarządzanymi obszarami, z drugiej strony skraca się czas dostarczenia oraz podwyższa się jakość końcowego produktu. Tak też stosując narzędzia do wspomagania różnych dziedzin zarządzania można zaspokoić potrzeby zarówno wykonawcy jak i odbiorcy.