Wstęp

We współczesnym świecie obserwujemy dynamiczny wzrost informatyzacji przedsiębiorstw. Jednym z głównych powodów tego zjawiska jest m.in. rozwój konkurencji w każdej dziedzinie gospodarczej. Przedsiębiorstwa, aby konkurować ze sobą i utrzymywać się na rynku muszą szukać nowych rozwiązań, które nie tylko pozwolą na rozwiązywanie bieżących problemów, ale również zaspokoją przyszłe potrzeby w pewnym, założonym okresie czasu. Zbyt powolne przeprowadzanie zmian lub zaniechanie wprowadzania innowacji prowadzi do wykluczenia przedsiębiorstwa z rynku. Dzięki informatyzacji przedsiębiorstwa są w stanie realizować część lub nawet wszystkie swoje procesy biznesowe w dużo szybszy, efektywniejszy sposób. Dlatego niedocenianie kwestii związanych z poprawnym wytworzeniem i implementacją systemów informatycznych, może powodować ogromne straty finansowe.

Niepowodzenia realizacji projektów informatycznych wynikają bardzo często z ich złego zarządzania. Kierownicy i menedżerowie projektów nie dostrzegają lub nie biorą pod uwagę wszystkich znaczących obszarów i procesów zarządzania projektami, skupiając się tylko na tych wybranych, co w konsekwencji powoduje trudności z zakończeniem projektu w założonym czasie, budżecie oraz ze zrealizowaną pełną listą wymagań.

Z powyższych powodów powstało zapotrzebowanie na systemy, które ułatwiają zarządzanie projektami informatycznymi. Takim systemem jest Rational Team Concert stworzony przez firmę IBM. Program ten wspomaga procesy zarządzania pracą, zespołem oraz kodem źródłowym. Ponadto umożliwia prowadzenie projektu według dowolnie wybranej przez kierownika metody zarządzania. Jego ogromną zaletą jest to, iż wymusza podejmowanie kolejnych kroków realizacyjnych w obszarach adekwatnych do danej metody zarządzania, zapobiegając w ten sposób zaniedbaniom i potencjalnym błędom. Natomiast wadą RTC są braki dotyczące nieobsługiwanych przez program obszarów zarządzania takich jak obszar zarządzania jakością, wymaganiami, ryzykiem, budżetem itp.

Zasadniczym celem niniejszej pracy jest zbadanie możliwości integracyjnych aplikacji Rational Team Concert z wybranymi programami grupy Rational, które obsługują niezagospodarowane przez RTC obszary zarządzania projektami.

Wprowadzaniem do problemu badawczego jest rozpoznanie środowiska projektów informatycznych. Przedstawiono charakterystykę zarządzania przedsięwzięciami oraz badania ukazujące czynniki determinujące sukces lub porażkę projektów. Został również zawarty zapis o sposobach zarządzania projektami oraz preferencjach ich wyboru przez kierowników zespołów. Bardzo ważnym aspektem są tu również główne wyzwania dla współczesnego zarządzania projektami informatycznymi.

W drugim rozdziale niniejszej pracy został przedstawiony system Rational Team Concert, który ma ułatwić zespołom i kierownikom projektów stawianiu czoła współczesnym wyzwaniom. Opis aplikacji został sporządzony w oparciu o wersję 3.0 analizowanego programu. Zostały tu zawarte informacje na temat funkcjonalności oraz usprawnień jakie można wprowadzić do projektu dzięki wykorzystaniu RTC. Na koniec została również przedstawiona ocena aplikacji oparta o listę jej zalet i wad.

W trzecim, najważniejszym rozdziale pracy RTC rozpatrywany jest jako system przewodni w zarządzaniu projektem informatycznym. Znajdują się tu badania na temat możliwości integracyjnych omawianej aplikacji z innymi programami grupy Rational. Analizowane są korzyści jakie można osiągnąć dzięki łączeniu RTC z innymi platformami.

Ostatnia część pracy stanowi podsumowanie i zestawienie wniosków z wykonywanych prób integracji. Obszar ten skupia się na porównaniu stanu początkowego, którym było RTC niezintegrowane z żadnymi aplikacjami ze stanem końcowym, który stanowił system RTC z połączonymi już platformami. Zawiera również informacje czego nie udało się wykonać oraz jakie kierunki rozwoju są wskazywane przez Autorkę tekstu.

Niniejsza praca powstała w oparciu o materiały uzyskane z firmy IBM , pomoce zawarte w aplikacjach grupy Rational oraz literaturę dotyczącej dziedziny zarządzania projektami informatycznymi.