Słowniczek

Hacker – osoba, która zajmuje się włamywaniem do systemów komputerowych. Głównym motywem postępowania hackerów jest sprawdzenie własnych umiejętności oraz zasada, którą się kierują: „informacje nie powinny być w żaden sposób utajniane”. Hackerzy, w przeciwieństwie do crackerów nigdy nie niszczą danych, a działając wskazują na luki w systemach obronnych.

Magistrala to urządzenie umożliwiające wymianę danych, adresów i sygnałów sterujących pomiędzy różnymi urządzeniami peryferyjnymi komputera.

Ethernet to popularny standard sieci lokalnych opracowany przez firmy DEC, Intel i Xerox.

LocalTalk to rodzaj sieci lokalnej, stosowany głównie dla komputerów Macintosh.

FDDI (Fiber Distributed Data Interface) to popularny standard sieci lokalnych i sieci miejskich.

Token Ring to druga pod względem popularności (po architekturze Ethernet) architektura sieciowa.

Serwer (ang. server) to specjalna stacja lokalnej sieci komputerowej, której działające oprogramowanie monitoruje wykorzystanie sieci i steruje dostępem do systemu operacyjnego

2 – GFSK – 2-Gaussian Frequency-Shift Keying – Binarne kluczowanie często­tliwości;

4 – GFSK – 4-Gaussian Frequency-Shift Keying – Kwadraturowe kluczowanie częstotliwości;

AH – Authentication Header – Naglówek autoryzacja;

AP – Access Point – Punkt dostępowy;

Address Resolution Protocol – Protokół odwzorowania adresów;

ATM – Asynchronous Transfer Mode – Tryb transferu asynchronicznego; Basic Service Set – Sieć zależna;

Cyclic Redudancy Check – Cykliczny kod nadmiarowy;

Carrier Sense Multiple Access Collision Detect – Wielodostęp z rozpoznaniem stanu kanału i wykrywaniem kolizji;

Droga pomiędzy urządzeniem nadawczym, a odbiorczym; Differential Binary Phase Shift Keying – Binarne kluczowanie fazy; Dynamic Host Configuration Protocol – Protokół komunikacyjny umożliwiający komputerom uzyskanie od serwera danych konfi­guracyjnych;

Differential Quadrature Phase Shift Keying – Kwadraturowe klu­czowanie fazy;

Direct Sequence Spread Spectrum – Fale z rozpraszaniem widma metodą kluczowania bezpośredniego;

Encapsulating Security Payload – Enkapsulacja danych wyższego poziomu, zapewniając im poufność;

Extended Service Set – Sieć złożona;

European Telecommunications Standards Institute – Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych;

Częstotliwość;

Fiber Distributed Data Interface – Technologie sieci LAN; Frequency Hopping Spread Spectrum – Fale z rozpraszaniem wid­ma metodą przeskoków częstotliwości;

Free Space Optics – Optyka wolnej przestrzeni;

File Transfer Protocol – Protokół transmisji plików;

Foiled Twisted Pair – Kabel foliowany;

Hypertext Transfer Protocol – Hipertekstowy protokół transferu; Independend Basic Service Set – Sieć niezależna;

Internet Control Massage Protocol – Protokół międzysieciowy ko­munikatów sterujących;

Institute of Electrical and Electronics Engineers – Instytut Inżynie­rów Elektryków i Elektroników;

Internet Protocol – Protokół międzysieciowy;

IP Security – Bezpieczny protokół transportowy;

Infrared – Fale optyczne z zakresu podczerwieni;

Infrared Data Association – Stowarzyszenie określające standard przekazów w podczerwieni;

Integrated Services Digital Network – Sieć cyfrowa z integracją usług;

Internet Service Provider – Dostawca usług internetowych; International Telecommunication Union – Międzynarodowa Unia Telekomunikacyjna;

Tłumienie;

Local Area Networks – Lokalne sieci komputerowe;

Media Access Control – Unikatowy adres sprzętowy;

Multipoint Control Unit – Jednostka zarządzająca transmisją wie- lopunktową;

Network Address Translation – Translacja adresów sieciowych; Całkowita powierzchnia pokrycia budynku siecią WLAN; Orthogonal Frequency Division Multiplexing – Ortogonalna mo­dulacja ze zwielokrotnieniem częstotliwościowym;

Open System Interconnection – Połączenie wzajemne systemów otwartych;

Private Branch Exchange – Centrala telefoniczna;

Pretty Good Privacy – Całkiem niezła prywatność – narzędzi do szyfrowania poczty elektronicznej;

Physical-Layer Protocol – Protokół warstwy fizycznej; Physical-Medium Dependet – Nośnik warstwy fizycznej;

Plain Old Telephone Service – Najstarsza usługa telefoniczna, umożliwiająca analogowy przekaz głosu przez komutowane łą­cza telefoniczne;

PSTN Public Switched Telephony Network – Publiczna komutowana sieć telefoniczna;

QoS         Quality of Service – Jakość obsługi/przekazu;

R              Promień komórki WLAN;

RAPR Reverse Address Resolution Protocol – Protokół odwrotnego od­wzorowania adresów;

SIP Session Initiation Protocol – Protokół sygnalizacyjny;

SNMP Simple Network Management Protocol – Protokół używany do nadzoru i zarządzania elementami sieci komputerowych;

SSL Secure Sockets Layer – Protokół bezpiecznej komunikacji między klientem a serwerem;

STM Station Managment – Zarządzanie stacją;

STP Shielded Twisted Pair – Kabel ekranowany;

TCP Transmission Control Protocol – Protokół sterowania transmisją;

TLS          Transport Layer Security – Bezpieczny protokół transportowy;

TTL Time To Live – Czas życia;

UAS Destination User-Agent Server – Aplikacja odbierająca żądania i wysyłająca odpowiedzi w imieniu użytkownika;

UDP User Datagram Protocol – Protokół datagramów użytkownika;

URI         Uniform Resource Identifier – Standard umożliwiającym identyfi­

kację zasobów w sieci;

UTP         Unshielded Twisted Pair – Kabel nieekranowany;

VoIP Voice over IP – Protokół umożliwiający przesyłanie głosu;

WAN Wide Area Network – Sieć znajdująca się na obszarze wykracza­jącym poza jedno miasto;

WLAN Wireless LAN – Bezprzewodowa sieć lokalna;

WWW World Wide Web – Multimedialny sieciowy systemem informacyj­ny;