Zakończenie pracy magisterskiej

Kształcenie informatyczne dla przyszłości

Pierwszą płaszczyznę tworzą uwarunkowania wewnętrzne, określone przez krajowe standardy edukacyjne przyjęte w normatywnych dokumentach Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Drugą płaszczyznę tworzą niewątpliwie standardy europejskie, których w drodze do Unii Europejskiej pomijać nie wolno, określone w Europen Computer Driving Licence (Europejskim Komputerowym Prawie Jazdy).

Jak wynika z przedstawionych danych na dzień dzisiejszy MEN dysponuje 5787 pracowniami spełniającymi przedstawione powyżej wymagania sprzętowo – techniczne.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego 2000 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (Dz. U. z 2000 r. Nr 17, poz. 215). W kopalni soli Wieliczka znajduje się płaskorzeźba wykonana w ścianie solnej, upamiętniająca pierwszą listę światowego dziedzictwa, na której znalazła się kopalnia soli w Wieliczce.

Dotychczasowe badania w zakresie optymalizacji wykorzystania środków informatyki pozwalają na wysunięcie następujących wniosków:

1) W związku z wstępnymi wynikami badań, proponowaną przez MEN reformą systemu edukacji informatycznej oraz standardami europejskimi proponujemy następujący model kształcenia słuchaczy:
a) pierwsza ścieżka edukacyjna, dla absolwentów pozbawionych kontaktu z informatyką w szkole średniej – zakładająca realizację wymogów ECDL,
b) druga ścieżka edukacyjna , dla absolwentów szkół średnich z pełną realizacją programu informatyki w szkole, ale niezdających egzaminu dojrzałości z informatyki – zakończona egzaminem ECDL,
c) trzecia ścieżka edukacyjna, dla absolwentów ze zdanym egzaminem dojrzałości, polegająca na potwierdzeniu znajomości przedmiotu certyfikatem ECDL,

2) Niezbędne jest szkolenie z programów branżowych we wszystkich ścieżkach edukacyjnych i stosowanie metod i środków informatyki w procesie dydaktycznym.

3) Przyjęcie takich zrębów edukacyjnych wymusza zmianę organizacji procesu kształcenia z informatyki dla osiągnięcia poziomu godnego absolwenta uczelni wyższej.

4) Kształcenia nauczycieli akademickich, należy realizować zgodnie z zasadami kształcenia ustawicznego, metodą kursów monotematycznych, poświęconych realizacji każdego z siedmiu punktów standardu ECDL oddzielnie. Należy wprowadzić racjonalny systemu redystrybucji sprzętu komputerowego wewnątrz komórek organizacyjnych Uczelni polegający na jednoznacznym ustaleniu priorytetów przy rozdziale nowego sprzętu komputerowego pozyskiwanego z różnych źródeł przyznając preferencje merytoryczne i specjalistyczne oraz ustanawiając tzw. ścieżkę krytyczną.

Szablony mają być jednym z elementów zachęcających użytkowników do szerokiego wykorzystywania środków informatyki oraz usprawnienia procesu wytwarzania dokumentów wykonywanych na poszczególnych szczeblach zarządzania, planowania i realizacji procesu kształcenia. Przygotowane zostały szablony następujących dokumentów:

1) prośby,
2) notatki z narady metodycznej,
3) notatki z hospitacji zajęć,
4) notatki z zajęć metodycznych,
5) opracowania metodycznego do zajęć.