Zakończenie pracy magisterskiej

Rozwój sieci komputerowych powoduje pojawianie się na rynku coraz to nowszy usług. W wyniku czego sieci te zaczynają wypierać starsze rozwiazania, jedną z takich usług jest VoIP, który coraz częściej jest stosowany zamiast tradycyjnej sieci telefonicznej. Rozwój sieci WLAN oraz niższe ceny sprzętu potrzebnego do jesgo inplementacji powodują, że sieci te są coraz częściej stosowane, stanowią alternatywę dla przewodowych sieci komputerowych, które nie wszędzie mogą być zastosowane. Sieci te stosowane są między innymi przez: organizacje handlowe, służbę zdrowia, ośrodki edukacyjne, itp.

Niniejsza praca został poświęcona projektowaniu lokalnych sieci komputero­wych, zarówno przewodowych jak i bezprzewodowych, wdrażając w nich techno­logię VoIP.

Pierwsza część mojej pracy zawiera informacje dotyczące zarówno samych sie­ci komputerowych, jak również zagadnień z nimi związanych. Informacje zawarte w rozdziale pierwszym poświęcone są sieciom przewodowym i bezprzewodowym. Przedstawiłam w nim sposoby konfiguracji sieci lokalnych (topologie sieci), kom­ponenty z jakich zbudowane są sieci LAN oraz WLAN. Omówiłam także standardy jakie używamy do budowy zarówno sieci przewodowych, czyli: Ethernet, Token Ring, FDDI, jak również bezprzewodowych, a mianowicie: 802.11a, 802.1b, 802.11g, 802.11n. W rozdziale drugim znajdują się informacje dotyczące protokołu TCP/IP, który jest najczęściej stosowanym protokołem w przypadku transmisji danych po­przez sieci komputrowe. Zaprezentowałam w nim dwa protokoły, a mianowicie protokól TCP, oraz protokół IPv4 i IPv6. Dodatkowo także przedstawiłam sposób adresowania urządzeń przy wykorzystaniu adresów IPv4 i IPv6. Trzeci rozdział opisuje technologię VoIP, pokazałam w nim sposób tansmisji głosu w oparciu o IP. Zaprezentowałam zarówno wady jak i zalety tej technologii, sposób wdrażania VoIP w firmach posiadających już tradycyjną sieć telefoniczną. W rozdziale tym opisałam także standary technologii VoIP oraz bezpieczeństwo jakie ta technologia zapewnia, w zalezności od zastosowanego stndardu.

Druga część pracy poświęcona jest projektowaniu sieci LAN i WLAN, część ta składa się z dwóch rozdziałów. Rozdział czwarty opisuje sposób projektowania sie­ci komputerowych LAN i WLAN. Zawiera on zarówno informacje dotyczące: wy­boru medium transmisyjnego, topologi fizycznej, topologii logicznej, jak również w przypadku sieci bezprzewodowych informacje o wyborze: AP, kanałów radio­wych oraz anten. W rozdziale tym opisałam sposób obliczania ilości potrzebnych punktów dostępowych oraz zasięgu sieci. Ostatni rozdział mojej pracy został po­święcony zaprojektowaniu sieci komputerowej w szkole podstawowej. W rozdziale tym zaprezentowałam w jaki sposób należy projektować sieci komputerowe.