Protokół TCP/IP

Protokół TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) jest pod­stawowym językiem komunikacji, protokołem Internetu. Ponadto może być używa­ny jako protokół komunikacyjny w sieciach prywatnych. Wymiana danych między węzłami sieci odbywa się z wykorzystaniem zbioru zasad zwanych protokołami, dzięki czemu każdy komputer podłączony do sieci może ustalić czy są mu dostęp­ne konkretne usługi sieciowe, między innymi dostęp do plików czy też możliwość sterowania drukowaniem. Protokoły korzystają ze specyficznych mechanizmów dla konkretnego systemu operacyjnego, które pozwalają na:

  • filtrowanie dostępu do sieci;
  • zarządzanie użytkownikami sieci;
  • przesyłanie plików;
  • obsługiwanie zdalnego logowania;
  • nawiązywanie połączeń internetowych.

Sam protokół TCP/IP skład się z kilku innych protokołów pokazanych na Rysun­ku 2.1, należą do nich między innymi:

TCP (ang. Transmission Control Protocol) – protokół sterowania transmisją. Zapewnia równoczesne i niezawodne transmitowanie wielopakietowych da­nych pomiędzy aplikacjami. Protokół ten jest stosowany w większości użyt­kowych programów internetowych;

UDP (ang. User Datagram Protocol) – protokół datagramów użytkownika. Zapewnia transmisje pojedynczych pakietów danych między aplikacjami. Nie jest jednak aż tak skomplikowany jak TCP oraz jest bardziej od niego zawodny;

Rysunek 2.1. Uproszczony czterowarstwowy model stosu TCP/IP

HTTP
FTP
Warstwa aplikacji
UDP
TCP
Warstwa transportowa
IP ICMP
ARP RARP
Warstwa sieciowa
ATM
Ethernet
Warstwa dostępu do sieci

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [30]

IP (ang. Internet Protocol) – protokół międzysieciowy. Odpowiada za dorę­czenie dla protokołów TCP, UDP oraz ICMP odpowiednich pakietów. Służy do transmitowania danych pomiędzy dwoma głównymi komputerami;

ICMP (ang. Internet Control Massage Protocol) – protokół międzysieciowy ko­munikatów sterujących. Służy do przesyłania sieciowych zawiadomień o błę­dach, przesyła informacji sterujące pomiędzy stacjami a bramami oraz infor­muje o zdarzeniach, które wymagają od oprogramowania sieciowego inter­wencji;

ARP (ang. Address Resolution Protocol) – protokół odwzorowania adresów. Odpowiada za odwzorowanie adresów internetowych na sprzętowe. Nie jest stosowany we wszystkich sieciach;

RAPR (ang. Reverse Address Resolution Protocol) – protokół odwrotnego odwzorowania adresów. Odpowiada za odwzorowywanie adresów sprzęto­wych na internetowe. Podobnie jak protokół ARP nie we wszystkich sieciach jest stosowany.

Protokół TCP/IP nazywany jest również stosem protokołów ponieważ ma bu­dowę warstwową przedstawioną na Rysunku 2.1 i w skład niego wchodzą takie warstwy jak:

  • warstwa aplikacji – jest ona warstwą najwyższą. W warstwie tej pracują naj­ważniejsze z punktu widzenia użytkownika aplikacje takie jak komunikatory internetowe, czy też przeglądarka stron WWW. Występują tu gotowe proto­koły, które to są potrzebne aplikacją aby przesyłać w sieci dane (informacje). Do protokołów tej warstwy zaliczyć możemy między innymi HTTP, czy też FTP, z których to użytkownik korzysta na co dzień;
  • warstwa transportowa – jest odpowiedzialna za to aby dane zostały popraw­nie przesłane. Nadzoruje przesłanie konkretnych danych do właściwej aplika­cji. Dzięki temu że każda aplikacja posiada odrębny port nigdy nie dochodzi do niewłaściwego przekierowania danych, nawet jeśli na komputerze pracuje kilka aplikacji, które to komunikują się z drugim komputerem sieciowym. W warstwie tej występuje wiele protokołów, do najważniejszych należą UDP i TCP;
  • warstwa sieciowa – nazywana także warstwą internetową. Jej głównym za­daniem jest routing przesyłanych danych, poza tym decyduje o prawidłowej adresacji oraz odpowiada za pakowanie i diagnostykę przesyłanych danych. Najważniejszym protokołem tej warstwy jest IP, oprócz niego występują tu także: ICMP, NAT i inne;
  • warstwa dostępu do sieci – nazywana czasem warstwą interfejsu sieciowego. Jest najniższą spośród warstw protokołu TCP/IP. Nadzoruje fizyczne łączenie się urządzeń (karty sieciowe, modemy, itp.) w sieci [12, 21, 30].