Projektowanie sieci komputerowych LAN i WLAN z uwzględnieniem telefonii VoIP

Streszczenie pracy

Niniejsza praca poświęcona jest projektowaniu lokalnych sieci komputerowych, przewodowych i bezprzewodowych, z uwzględnieniem technologii VoIP. Pierw­sza część pracy zawiera informacje związane zarówno z samymi sieciami kom­puterowymi, jak również zagadnieniami z nimi związanymi. Informacje zawarte w rozdziale pierwszym poświęcone są sieciom LAN oraz WLAN. W rozdziale dru­gim znajdują się informacje dotyczące protokołu TCP/IP, natomiast rozdział trzeci opisuje technologię VoIP. Druga część pracy poświęcona jest projektowaniu sieci LAN i WLAN, część ta składa się z dwóch rozdziałów. Rozdział czwarty opisuje sposób projektowania sieci komputerowych LAN i WLAN. Ostatni rozdział pra­cy został poświęcony zaprojektowaniu sieci komputerowej w szkole podstawowej, pokazuje on w jaki sposób należy projektować sieci komputerowe.

Słowa kluczowe

lokalne sieci komputerowe, bezprzewodowe sieci komputerowe, protokół między- sieciowy, protokół sterowania transmisją, transmisja głosu w pakietach IP

Keywords

Local Area Networks, Wireless LAN, Internet Protocol, Transmission Control Protocol, Voice over IP

Klasyfikacja tematyczna według UKD

621.3 – Elektrotechnika. Elektronika.