Rodzaje transformacji danych w modelowanym SIE

Niemożność całkowitego sformalizowania opisu modelowanego SIE implikuje określone następstwa w odniesieniu do sposobów przetwarzania (transformacji) informacji w modelowanym SIE (rys.4.3.).

Rys.4.3. Logiczny łańcuch przyczyn i następstw niesformalizowanego opisu modelowanego SIE [8]

 

W procesie informacyjnym, realizowanym przez modelowany SIE wyróżnić można dwie zasadnicze operacje transformacji danych, które od celu i sposobu realizacji nazwano w kolejności chronologicznej:

  • – algorytmiczną transformację identyfikacyjno-ocenową,
  • – heurystyczną transformację ineterpretacyjno-decyzyjną.

Strukturę chronologiczną transformacji danych przedstawiono na rys. 4.4.

Wyszczególnione rodzaje transformacji pozostają w ścisłym związku z konstytuowanym modelem SIE, który jako model nieformalny nie może stanowić podstawy do zbudowania w pełni zalgorytmizowanej procedury przetwarzania danych.

Rys.4.4. Struktura chronologiczna transformacji danych w modelowanym SIE

 

Z faktu, że procedury przetwarzania danych mają charakter niealgorytmiczny wynika niemożność jednoznacznego określenia danych wejściowych (do SIE), niosących informację użyteczną.

Nie jest to jednak mankamentem modelowanego SIE, lecz jego właściwością, która stanowi podstawę założeń odnośnie adaptacyjności SIE rozumianej w sensie elastyczności działania jego podsystemów. Te cechy modelowanego systemu, należące do obszaru cech wtórnych, implikowane są, jak już wcześniej stwierdzono, faktem iż SZPS, względem którego SIE pełni funkcje użytkowe, jest systemem rozwijającym się.

[na tym kończymy w tym roku prezentację tej pracy magisterskiej]