Tag Archives: Modelowanie systemów informacji

Rodzaje transformacji danych w modelowanym SIE

Niemożność całkowitego sformalizowania opisu modelowanego SIE implikuje określone następstwa w odniesieniu do sposobów przetwarzania (transformacji) informacji w modelowanym SIE (rys.4.3.).

Rys.4.3. Logiczny łańcuch przyczyn i następstw niesformalizowanego opisu modelowanego SIE [8]

 

W procesie informacyjnym, realizowanym przez modelowany SIE wyróżnić można dwie zasadnicze operacje transformacji danych, które od celu i sposobu realizacji nazwano w kolejności chronologicznej:

  • – algorytmiczną transformację identyfikacyjno-ocenową,
  • – heurystyczną transformację ineterpretacyjno-decyzyjną.

Strukturę chronologiczną transformacji danych przedstawiono na rys. 4.4.

Wyszczególnione rodzaje transformacji pozostają w ścisłym związku z konstytuowanym modelem SIE, który jako model nieformalny nie może stanowić podstawy do zbudowania w pełni zalgorytmizowanej procedury przetwarzania danych.

Rys.4.4. Struktura chronologiczna transformacji danych w modelowanym SIE

 

Z faktu, że procedury przetwarzania danych mają charakter niealgorytmiczny wynika niemożność jednoznacznego określenia danych wejściowych (do SIE), niosących informację użyteczną.

Nie jest to jednak mankamentem modelowanego SIE, lecz jego właściwością, która stanowi podstawę założeń odnośnie adaptacyjności SIE rozumianej w sensie elastyczności działania jego podsystemów. Te cechy modelowanego systemu, należące do obszaru cech wtórnych, implikowane są, jak już wcześniej stwierdzono, faktem iż SZPS, względem którego SIE pełni funkcje użytkowe, jest systemem rozwijającym się.

[na tym kończymy w tym roku prezentację tej pracy magisterskiej]

Modelowanie systemów informacji

CEL I ZAKRES PRACY. UZASADNIENIE PODJĘCIA TEMATU

Celem pracy jest przedstawienie metodyki modelowania systemu informacji eksploatacyjnej, dla obiektów reprezentujących specyficzną klasę, urządzeń pracujących w cyklach okresowo-ciągłych, z zamiarem podkreślenia znaczenia funkcjonowania takiego systemu dla zminimalizowania strat ekonomicznych spowodowanych przestojami w produkcji. Modelowanie SIE jest przedstawione na przykładzie pomp wirowych pracujących w cukrowniach. Charakterystyczne dla obiektów tego typu są długie zdeterminowane cykle remontowe oraz gotowość do pracy w sezonie i wymagany resurs użytkowy. Każda przerwa w pracy spowodowana awariami pociąga za sobą duże straty wynikające m.in. z niewykonania określonych zadań produkcyjnych w terminie oraz ze strat surowcowych.

Punktem wyjścia do rozważań w niniejszej pracy jest rola informacji eksploatacyjnej na etapach projektowania, wytwarzania i eksploatacji. Pokazana jest konieczność istnienia sprzężeń informacyjnych dla prawidłowości przebiegu tych procesów, a także rola informacji eksploatacyjnej dla kosztów eksploatacyjnych.

W dalszej części omówione są teoretyczne podstawy modelowania SIE, przedstawiona jest struktura eksploatyki jako nauki pozwalającej sformalizować rzeczywistość eksploatacyjną i opisać ją matematycznie posługując się w tym celu „wypróbowaną metodą nauk abstrakcyjnych”, metodą modelowania. Dalsze rozważania dotyczą podejścia systemowego do modelowania SIE a wynikiem ich jest przyjęcie jako zasadniczego etapu modelowania, dokładnego zamodelowania badanego fragmentu rzeczywistości eksploatacyjnej poprzez stworzenie dwóch modeli: badawczego (model poznawczy, model ocenowy, model decyzyjny) i pragmatycznego.

Część dotycząca matematycznego modelowania decyzyjnego przedstawia sposób budowania matematycznego modelu decyzyjnego poprzez opis identyfikacyjny i formalny rzeczywistości eksploatacyjnej aż do stworzenia opisu w języku matematyki poszczególnych elementów modelu.

Następnie przedstawiona jest procedura modelowania SIE dla pomp wirowych, pracujących w cukrowniach, stanowiących przykład obiektów pracujących w cyklach okresowo- ciągłych. Opisany jest proces identyfikacji poznawczej przedmiotu badań i wskaźniki wykorzystywane na etapie modelowania ocenowego, sformułowane jest kryterium decyzyjne i przedstawiony jest model decyzyjny sterowania eksploatacją.

W rozdziale siódmym przedstawione są możliwości wykorzystania nowoczesnych metod reprezentacji wiedzy eksploatacyjnej poprzez zastosowanie systemów ekspertowych w eksploatacji maszyn.

W zakończeniu pracy sformułowano wnioski, wynikające z przedstawionych rozważań i opracowanego modelu systemu informacji eksploatacyjnej dla obiektów pracujących w cyklach okresowo-ciągłych.

Uzasadnienie podjęcia tematu stanowi rozdział 3 niniejszej pracy, w którym omówiono znaczenie systemów informacji eksploatacyjnej (SIE) dla prawidłowej realizacji wszystkich etapów „życia” obiektu technicznego.

Modelowanie systemów informacji

Przyczyną wielu problemów eksploatacyjnych jest niewystarczająca efektywność działania obiektów technicznych, stosunkowo wysokiej jakości, spowodowana specyficznymi cechami sposobu ich eksploatacji. Jakość charakteryzuje bowiem „potencjalne możliwości działania urządzenia”, efektywność działania traktowana jest zaś, w literaturze przedmiotu jako miara przydatności obiektu do przeznaczonych mu zadań w konkretnych warunkach eksploatacji. W takim ujęciu, specyfika eksploatacji obiektu, stanowi obok jego jakości, czynnik zasadniczy, decydujący o efektywności działania obiektu.

Możliwości podwyższania efektywności działania leżą więc zarówno w sferach projektowania i wytwarzania, jak i eksploatacji obiektu.

Warunkiem prawidłowej realizacji tych procesów, zapewniającym uzyskiwanie wymaganej efektywności działania obiektu, jest występowanie informacyjnych sprzężeń zwrotnych pomiędzy tymi procesami. Ogólnie przyjętą formą realizacji tych sprzężeń są systemy informacji eksploatacyjnej (SIE), modelowane dla wybranych obiektów technicznych lub określonych klas obiektów z uwzględnieniem specjalnych cech, realizowanych przez nie procesów eksploatacji.

Celem funkcjonowania SIE jest zapewnienie okresowo ciągłego dopływu informacji eksploatacyjnych, stanowiących podstawę dla iteracyjnych, optymalizujących ingerencji w procesy projektowania, wytwarzania i eksploatacji, które realizowane są w systemie, nazywanym w literaturze przedmiotu, systemem zaspokajania potrzeb społeczeństwa (SZPS).