Podstawowe topologie sieci komputerowych

Każda sieć komputerowa musi być zbudowana w oparciu o pewną strukturę, zwaną inaczej topologią. Najpopularniejsze, w zakresie sieci LAN, są topologie: szynowa, pierścieniowa oraz gwiaździsta.

1. Topologia szynowa:

Topologia szynowa – polega ona na przyłączeniu wszystkich komputerów (czyli węzłów) w sieci do tylko jednego kabla, który będzie wspólny dla wszystkich węzłów. Jeśli jakiś węzeł sieci chce nadać informację to wtedy musi podać na jej początku adres odbiorcy. Każdy węzeł odbiera nadaną informację i dekoduje adres zawarty w nagłówku tej wiadomości. Jeśli adres ten jest adresem danego węzła (komputera), to przejmuje on nadawane dane. Jeśli tak nie jest, węzeł (komputer) ignoruje strumień danych w magistrali i oczekuje na kolejną „porcję” informacji albo rozpoczyna nadawanie (w przypadku, gdy  magistrala jest wolna). Topologia szynowa używana jest najczęściej w sieciach Ethernet oraz LocalTalk.

2. Topologia pierścieniowa:

Topologia pierścieniowa polega na tym, że wszystkie węzły sieci tworzą zamknięty pierścień. W sieciach o tej strukturze każdy węzeł przetwarza aktywnie informacje aktualnie znajdujące się w magistrali. Typowym przykładem sieci opartej o topologię pierścieniową jest sieć światłowodowa FDDI. Jedną z odmian topologii pierścieniowej jest pierścień gwiaździsty, stosowany w sieciach Token Ring przez firmę IBM, wykorzystujący tak zwane urządzenia MAU (Multi-station Access Unit). Do urządzeń MAU dołączane są zarówno stacje robocze jak i serwery. Jednostki MAU umożliwiają usunięcie dowolnego węzła z pierścienia, jak również na łączenie wielu jednostek w duży pierścień.

3. Topologia gwiaździsta:

Topologia gwiaździsta polega na tym, że każdy węzeł sieci przyłączony jest własnym przewodem do urządzenia łączącego – tak zwanego koncentratora (ang. HUB). Topologia ta jest wykorzystywana w jednej z odmian sieci Ethernet – tak zwane 10BaseT.

Poza strukturą fizyczną sieci istnieje jeszcze tak zwana topologia logiczna związana z udostępnianiem magistrali (kanału informacyjnego) węzłom należącym do struktury fizycznej. W sieciach mamy do czynienia głównie z kanałami wielopunktowymi, co znaczy, że wiele urządzeń podłączonych jest do tego samego systemu okablowania. W związku z tym konieczne jest stosowanie adresowania urządzeń, aby wyeliminować konflikty pomiędzy nimi.