Zasady kontroli przepływu dla ruchu ABR

ATM Forum zdefiniował ogólne zasady dla ruchu typu ABR.

Komórki sterujące RM dla ruchu ABR powinny być generowane z CLP=0, jednak w niektórych sytuacjach, przedstawionych poniżej, urządzenie może wygenerować komórki RM z CLP=1. Wszystkie inne komórki wysyłane są z CLP=0. Komórki z CLP=0 nazywane są in-rate RM-cell, a z CLP=1 out-of-rate RM-cell.

Jednym z zastosowań komórek RM typu out-of-rate jest udostępnienie możliwości zwiększenia prędkości dla połączenia z ACR=0. Źródło może użyć komórek out-of-rate, aby próbkować stan sieci i  ewentualnie zwiększyć prędkość.

Zasady dla urządzenia nadawczego (źródła):

 1. Wartość ACR nie powinna nigdy przekroczyć PCR, ani też nie powinna być mniejsza niż MCR. Źródło nie może generować komórek in-rate przekraczając aktualną prędkość ACR. Źródło może zawsze wysyłać komórki in-rate z prędkością równą lub mniejszą niż ACR.
 2. Przed wysłaniem pierwszych komórek, po zestawieniu połączenia, źródło musi ustawić parametr ACR=ICR. Pierwszą wygenerowaną komórką musi być komórka sterująca RM typu forward
 3. Po wysłaniu pierwszej komórki (in-rate forward RM), kolejne komórki powinny być wysyłane w następującej kolejności:
 4. Następną komórką in-rate będzie forward RM, gdy:
  przynajmniej Mrm komórek in-rate zastało wysłanych i upłynął czas Trm
  lub Nrm-1 komórek in-rate zostało wysłanych.
 5. Następną komórką in-rate będzie backward RM, jeżeli warunek 3.A nie został spełniony, komórka backward RM czeka na wysłanie, jak również:
  nie została wysłana komórka backward RM od czasu wysłania ostatniej komórki forward RM.
  lub nie ma żadnych komórek z danymi do wysłania
 6. Następną komórką in-rate będzie komórka z danymi, jeżeli oba warunki 3.A i 3.B nie są spełnione, a dane czekają na wysłanie.
 7. Komórki spełniające założenia 1, 2, 3 powinny mieć ustawiony bit CLP=0
 8. Przed wysłaniem komórki forward in-rate RM, jeżeli ACR>ICR i czas, który upłynął od wysłania ostatniej komórki forward in-rate RM jest większy niż ADTF, ACR powinna być zmniejszona do ICR.
 9. Przed wysłaniem komórki forward in-rate RM i po zastosowaniu pkt. 5, jeżeli przynajmniej CRM komórek forward in-rate RM zostało wysłanych od momentu otrzymania komórki backward in-rate RM z ustawionym bitem BN=0, wartość ACR powinna być zredukowana przynajmniej do ACR*CDF, chyba że wartość ta byłaby mniejsza od MCR, wówczas ACR=MCR.
 10. Po zastosowaniu zasady 5 i 6, wartość ACR powinna być umieszczona w polu CCR wychodzącej komórki forward RM. Następne komórki in-rate powinny być wysyłane z nową ustaloną prędkością.
 11. Kiedy źródło otrzyma komórkę backward RM z ustawionym parametrem CI=1, to wartość ACR powinna być zredukowana przynajmniej do ACR*RDF, chyba że wartość ta byłaby mniejsza od MCR, wówczas ACR=MCR. Jeżeli backward RM ma ustawione CI=0 i NI=0, to ACR może być zwiększone o wartość nie większą niż RIF*PCR, ale ACR nie może przekroczyć PCR. Jeżeli źródło otrzyma backward RM z NI=1 nie powinno zwiększać wartości ACR.
 12. Po otrzymaniu backward RM i obliczeniu wartości ACR wg pkt. 8, źródło ustawia wartość ACR jako minimum z wartości ER i wartości ACR wg pkt. 8, ale nie mniejszą niż MCR.
 13. Źródło powinno ustawiać wszystkie wartości komórki RM zgodnie z Tabela 2.
 14. Komórki forward Rm mogą być wysłane jako out-of-rate. (tzn. z inną prędkością niż ACR, CLP=1) z prędkością nie większą niż TCR.
 15. Źródło musi wyzerować EFCI dla wszystkich transmitowanych komórek.

Zasady dla urządzenia odbiorczego:

 1. Po otrzymaniu komórki, wartość EFCI powinna być zapamiętana.
 2. Odbiorca powinien zwrócić otrzymaną komórkę forward RM zmieniając: bit DIR z forward na backward, BN=0 a pola CCR, MCR, ER, CI i NI powinny być niezmienione z wyjątkiem:
 3. Jeżeli zachowana wartość EFCI jest ustawiona to CI=1, a wartość EFCI powinna być wyzerowana.
 4. Urządzenie odbiorcze, będące w stanie „wewnętrznego” przeciążenia, może zredukować wartość ER do prędkości jaką może obsłużyć lub/i ustawić CI=1 i NI=1. Odbiorca powinien również wyzerować QL i SN, zachowując wartości tych pól lub ustawić je zgodnie z I.371.
 5. Jeżeli odbiorca otrzyma kolejną ramkę forward RM, a inna „odwrócona” komórka RM czeka na transmisje to:
 6. Zawartość starej komórki może być nadpisana przez nową komórkę
 7. Stara komórka może być wysłana jako out-of-rate lub usunięta.
 8. Nowa komórka musi zostać wysłana.
 9. Niezależnie od wybranego wariantu w pkt. 3, zawartość starszej komórki nie może być wysłana po wysłaniu nowszej komórki.
 10. Urządzenie odbiorcze może wygenerować komórkę backward RM nie mając odebranej komórki forward RM. Prędkość takiej komórki powinna być ograniczona do 10komórek na sekundę, na połączenie. Odbiorca generując tą komórkę ustawia również CI=1 lub NI=1, BN=1 i kierunek na backward. Pozostałe wartości komórki RM powinny być ustawione zgodnie z Tabela 2.
 11. Jeżeli odebrana komórka forward RM ma CLP=1, to wygenerowana na jej podstawie komórka backward może być wysłana jako in-rate lub out-of-rate.
 12. „odwrócenie” odnosi się do procesu wygenerowania komórki backward RM jak odpowiedzi na otrzymaną komórkę forward RM