System okablowania strukturalnego MOD-TAP

Spośród wielu systemów okablowania strukturalnego, do zastosowania w okablowaniu sieci komputerowej w ZAP S.A. Ostrów Wlkp. zostały wybrane produkty firmy Mod-Tap i Alcatel dla połączeń miedzianych. Na powyższy wybór wpłynęły następujące elementy:

 • uniwersalność i dostosowanie produktów do transmisji z częstotliwością do 100Mhz,
 • całkowita zgodność ze standardami komunikacyjnymi, sieciowymi i niskonapięciowymi oraz całkowita niezależność od producentów urządzeń aktywnych,
 • pełna gwarancja, że użytkownik będzie korzystał bez zakłóceń z przekazywania danych,
 • wieczysta gwarancja na wszystkie elementy,
 • wysoki udział na polskim rynku oraz szeroka i łatwa dostępność produktów Mod-Tap oraz literatury na temat instalatorstwa tego systemu,
 • produkty Mod-Tap w istniejącej sieci zakładowej; kabel UTP kat5. Mod-Tap.

Okablowanie poziome

Okablowanie poziome to część okablowania od wyjścia użytkownika (np. puszka) do zakończenia w punkcie rozdzielczym. Następujące elementy wchodzą w skład segmentu :

 • adapter (w razie potrzeby) dla konwersji złącza danego urządzenia na interfejs modularny,
 • kable stacyjne prowadzone między urządzeniem końcowym a interfejsem użytkownika,
 • interfejs użytkownika dla sieci kablowej (gniazdko ścienne),
 • nośnik sygnału (medium transmisyjne) kabel UTP, STP, koncentryczny, światłowodowy,
 • przewody i kable krosowe używane w szafie rozdzielczej.

 Zalecane odległości

W okablowaniu poziomym maksymalna długość przebiegu kabla wynosi 90m, pomiędzy interfejsem użytkownika (gniazdko na ścianie) i punktem rozdzielczym (szafa rozdzielcza). Całkowita długość kabla pomiędzy terminalem a sieciowym sprzętem komputerowym nie powinna przekroczyć 100m. Maksymalna długość kabli krosowych wynosi 6m, przy czym łączna długość kabla stacyjnego i krosowego może mieć maksymalnie 10m (rys. 2.21., tabela 2.4.).

Tabela 2.4. Zalecane odległości

Maksymalna długość Zalecana przez MOD-TAP
A = nie więcej niż 6m. A = nie więcej niż 6m.
A + C = 10m (łącznie) A + C = 10 m (łącznie)
B = 90m B = 60m.
C = 100m D = 70m

Topologia

Układ gwiaździsty lub drzewiasty (hierarchiczna gwiazda ) zalecany jest jako topologia okablowania poziomego, gdyż w ten sposób będzie można poprowadzić kabel od każdego użytkownika bezpośrednio do szafy rozdzielczej.

Sekwencje

Zalecaną sekwencją połączeń kabli w nowych instalacjach, w których stosuje się kable UTP jest sekwencja T568B, stosuje się tu standardowe 8-pinowe gniazdo modularne lub wtyczkę RJ45.

Tabela 2.5. Kod kolorowy dla kabla 4 parowego UTP

Pin EIA/TIA 568B Kolor
1 T2 pomarańczowo-biały
2 R2 pomarańczowy
3 T3 zielono-biały
4 R1 niebieski
5 T1 niebiesko-biały
6 R3 zielony
7 T4 brązowo-biały
8 R4 brązowy

 Ogólne zalecenia

Przy instalowaniu systemu okablowania strukturalnego istnieją zalecenia, które należy uwzględnić w każdym środowisku:

 • kable powinny być wprowadzane i wyprowadzane z głównych tras przebiegu pod kątem 90o zaś promienie ich zgięć w kanałach powinny być zgodne z zaleceniami,
 • przebieg kabli, biegnący w otwartej przestrzeni należy zamocować co 1,25-1,5m, eliminując niepotrzebne dodatkowe obciążenie kabli ich ciężarem własnym, które może wywołać w kablach szkodliwe naprężenia; należy stosować odpowiednie elementy podtrzymujące kable: rynny kablowe, korytka, dla zapewnienia stałego podtrzymania kabli,
 • instalując kable należy sprawdzić czy nie są naprężone na końcach i na całym swoim przebiegu; na otwartej przestrzeni powinny być umieszczane w jednej płaszczyźnie, nie wolno owijać kabli dookoła rur, kolumn itp.,
 • na trasie przebiegu kabli od punktu rozdzielczego do gniazda użytkownika nie dopuszczalne są dodatkowe połączenia w kablu typu mostki czy lutowanie,
 • ustalając trasę przebiegu kabla należy zachować następujące odległości od źródeł zasilania:
 • 15cm od przewodów elektrycznych 2KVA lub mniej,
 • 30cm od wysokonapięciowego oświetlenia (świetlówki),
 • 90cm od przewodów elektrycznych 5 KVA lub więcej,
 • 100cm od transformatorów i silników.

Nie dotyczy to kabli światłowodowych.

Okablowanie pionowe

Okablowanie szkieletowe (pionowe) to wszystkie kable, które prowadzone są pomiędzy głównym punktem rozdzielczym (dystrybucyjnym) i oddalonymi punktami pośrednimi. Najczęściej kabel taki prowadzony jest pionowo między piętrami w budynku wielopiętrowym. Okablowanie pionowe składa się z następujących elementów:

 • sprzęt końcowy na każdym końcu trasy przebiegu kabla (tablica rozdzielcza, łączówki),
 • kable łączą punkty rozdzielcze. Nośnikiem może być: UTP, STP, koncentryk, światłowód.

Maksymalną długość osiąga się stosując światłowód – 2000m.

Okablowanie między budynkami

Wyróżnia się trzy rodzaje połączeń między budynkami:

 • fizyczne – miedź i światłowód,
 • niefizyczne – mikrofale, podczerwień,
 • dzierżawione – połączenia dzierżawione.

Metody układania kabla:

 • napowietrzna – wymusza określoną odległość między budynkami połączonymi bezpośrednio max. 30m, gdy instalowane będą lekkie kable światłowodowe dielektryczne max. 90m, jeżeli kabel nie zawiera w sobie konstrukcji nośnej należy zamontować żyłę nośną, do której montujemy kabel,
 • podziemna – instalowane w kanałach ziemnych lub bezpośrednio w ziemi na głębokości min. 60cm pod powierzchnią gruntu, powinny być zabezpieczone przed działaniem wód gruntowych.

Topologia i okablowanie

Architektura sieci w ZAP S.A. Ostrów Wlkp. jest uwarunkowana standardem sieci Ethernet oraz zastosowanym okablowaniem, oparta jest na topologii gwiazdy hierarchicznej – okablowanie użyte w tej topologii to:

Kabel skręcany UTP 5 kat. 4 parowy- zainstalowany za pomocą spinek przybitych do ściany w dziale transportu , w korytkach instalacji kablowych w budynku przemysłowym, administracyjnym i dyrekcji oraz w rurkach ochronnych PCV na zewnętrznych ścianach budynków i w przestrzeni wolnej między budynkami administracyjnym a budynkiem dyrekcji jest podwieszony do linki stalowej. W kanale podziemnym między budynkiem administracyjnym a przemysłowym.

Uwaga: połączeń zewnętrznych między budynkami nie powinno się realizować za pomocą niekranowanego kabla skręcanego.