Modelowanie systemów informacji

CEL I ZAKRES PRACY. UZASADNIENIE PODJĘCIA TEMATU

Celem pracy jest przedstawienie metodyki modelowania systemu informacji eksploatacyjnej, dla obiektów reprezentujących specyficzną klasę, urządzeń pracujących w cyklach okresowo-ciągłych, z zamiarem podkreślenia znaczenia funkcjonowania takiego systemu dla zminimalizowania strat ekonomicznych spowodowanych przestojami w produkcji. Modelowanie SIE jest przedstawione na przykładzie pomp wirowych pracujących w cukrowniach. Charakterystyczne dla obiektów tego typu są długie zdeterminowane cykle remontowe oraz gotowość do pracy w sezonie i wymagany resurs użytkowy. Każda przerwa w pracy spowodowana awariami pociąga za sobą duże straty wynikające m.in. z niewykonania określonych zadań produkcyjnych w terminie oraz ze strat surowcowych.

Punktem wyjścia do rozważań w niniejszej pracy jest rola informacji eksploatacyjnej na etapach projektowania, wytwarzania i eksploatacji. Pokazana jest konieczność istnienia sprzężeń informacyjnych dla prawidłowości przebiegu tych procesów, a także rola informacji eksploatacyjnej dla kosztów eksploatacyjnych.

W dalszej części omówione są teoretyczne podstawy modelowania SIE, przedstawiona jest struktura eksploatyki jako nauki pozwalającej sformalizować rzeczywistość eksploatacyjną i opisać ją matematycznie posługując się w tym celu „wypróbowaną metodą nauk abstrakcyjnych”, metodą modelowania. Dalsze rozważania dotyczą podejścia systemowego do modelowania SIE a wynikiem ich jest przyjęcie jako zasadniczego etapu modelowania, dokładnego zamodelowania badanego fragmentu rzeczywistości eksploatacyjnej poprzez stworzenie dwóch modeli: badawczego (model poznawczy, model ocenowy, model decyzyjny) i pragmatycznego.

Część dotycząca matematycznego modelowania decyzyjnego przedstawia sposób budowania matematycznego modelu decyzyjnego poprzez opis identyfikacyjny i formalny rzeczywistości eksploatacyjnej aż do stworzenia opisu w języku matematyki poszczególnych elementów modelu.

Następnie przedstawiona jest procedura modelowania SIE dla pomp wirowych, pracujących w cukrowniach, stanowiących przykład obiektów pracujących w cyklach okresowo- ciągłych. Opisany jest proces identyfikacji poznawczej przedmiotu badań i wskaźniki wykorzystywane na etapie modelowania ocenowego, sformułowane jest kryterium decyzyjne i przedstawiony jest model decyzyjny sterowania eksploatacją.

W rozdziale siódmym przedstawione są możliwości wykorzystania nowoczesnych metod reprezentacji wiedzy eksploatacyjnej poprzez zastosowanie systemów ekspertowych w eksploatacji maszyn.

W zakończeniu pracy sformułowano wnioski, wynikające z przedstawionych rozważań i opracowanego modelu systemu informacji eksploatacyjnej dla obiektów pracujących w cyklach okresowo-ciągłych.

Uzasadnienie podjęcia tematu stanowi rozdział 3 niniejszej pracy, w którym omówiono znaczenie systemów informacji eksploatacyjnej (SIE) dla prawidłowej realizacji wszystkich etapów „życia” obiektu technicznego.