Macierzowe modelowanie niezawodności początkowej elementów maszyn

Poziom niezawodności początkowej (technicznej) każdego elementu jest  modelowany głownie w sferze projektowania za pomocą zbioru cech  związanych z dokładnością   wymiarowo – kształtową Dwk,  materiałem Wm, stanem warstwy wierzchniej ( W W ) Sww oraz podzbiorem cech modelowanych  w montażu Me. Zbiór ten powinien być ustalony w ten sposób, żeby , ukształtowany poziom niezawodności początkowej zagwarantował następnie określony przebieg funkcji niezawodności elementu w czasie jego istnienia i (życia).

Funkcja niezawodności powinna być kształtowana w zakładowej czy też branżowej strukturze systemu jakości określonego ogólnie grupą norm ISO 9000 [7, 14] obejmującym wszystkie istotne etapy związane z pow­stawaniem i istnieniem elementu, co można przedstawić pętlą jakości (rys. 7). Pomimo że wymienione normy traktują niezawodność jako jedną z cech jakości, to jednak należy pamiętać, iż cecha ta decydująco stanowi o bezpieczeństwie obiektów mechanicznych, ich kosztach eksploatacji oraz jest w dalszym ciągu głównym przekonującym argumentem w ekspansji  na światowym rynku.

O ważności właściwego kształtowania niezawodności elementów maszyn w aspekcie ich jakości świadczą najlepiej opracowane metody prognozowania trwałości elementów z wykorzystaniem techniki komputerowej [24], wspomagające projektowanie obiektów. W podobnym zamiarze czynione są przedsięwzięcia w sferze wytwarzania, szczególnie w zakresie doboru wariantów i struktury procesy, warunków obróbki, kontroli procesu [1, 2] nawet monitorowania tzw. „procesów specjalnych „.

Uwzględnianie dużej liczby aspektów ekonomicznych i fizycz­nych w badaniach, w ujęciu systemowym, wymaga przede wszystkim opisywanie obszaru zdatności  Wz

w formie zwartej, a jednocześnie przejrzystej, wygodnej do zaprogramowania komputerowego [27]. Uwarunkowania te powinny ułatwić bieżącą weryfikację właściwości poszczególnych cech przy sterowaniu niezawo­dnością R(0) elementów. Biorąc to pod uwagę autor proponuje opisanie obszaru Wz za pomocą macierzy [2, 27]

AWz = [a]ij                                                                                                     (101)

gdzie : i –  liczba kolumn macierzy zawierająca cechy,

j – liczba wierszy macierzy zawierająca obszary zdatności podzbiorów

cech Dwk, Wm, Sww, Me.

W oparciu o dotychczasowy stan wiedzy i własne doświadczenia z zakresu omawianego zagadnienia [2] autor przedstawia propozycję opisania obszaru zdatności w odniesieniu szczególnie do elementów stanowiących tzw. „słabe ogniwa” w strukturze niezawodnościowej systemu technicznego.

Podzbiór cech wymiarowo-kształtowych (konstrukcyjnych) Dwk powinien zawierać następujące cechy o właściwościach granicznych:

– wymiary liniowe wielkości i kształtu   ( Bai, Aai ), ( i = 1,…, n ),

– wymiary kątowe wielkości i kształtu    ( Baj, Aaj ), ( j = 1,…, m ),

  • wymiary liniowe charakteryzujące wza­jemne położenie powierzchni elementu

( Bapk, Aapk), ( k = 1,…, K )

  • wymiary kątowe charakteryzujące wzajemne położenie powierzchni elementu

( Bapl, Aapl), ( l = 1,…, L )

cechy (opisowe) charakteryzujące spo­sób łączenia sąsiednich powierzchni (tzw. powierzchnie przejściowe)   ( Codr, Corg ), ( r = 1,…, R ),

  • dodatkowe cechy (opisowe) związane ze specyfiką rozpatrywanego elementu

(Csdv, Csyg ), ( v = 1,…, V ).

Właściwości graniczne tych cech wyznaczają podobszar zdatności elementu Wwk Ì Wz obrazowany za pomocą tolerancji, który może być przedstawiony wektorem:

Wwk = [ Tai, Taj, Tapk, Tapl, TCor, TCsv ]                                                     (83)

lub też macierzą właściwości granicznych cech:

(84)

Drugim ważnym podzbiorem jest podzbiór charakteryzujący właściwości materiału (tworzywa) elementu Wm na który składają się [2]:

– struktura materiału (mikrostruktura) S,

– parametry mechaniczne M,

– cechy uzupełniające X stanowiące parametry fizyczno-chemiczne, nie

uwzględnione w dwóch poprzednich grupach. W szczególności będą to cechy obejmujące:

– rodzaj fazy                                                      CFi, ( i = l,…, n ),

– objętość względną fazy                                  ( CFvd, CFvg ),

– rozmieszczenie faz                                          ( CFRd, CFRg ),

– rozmieszczenie składników faz                      ( CFsd, CFsg ),

– rozmiar ziarna                                                 ( Czd, Czg ),

– rozmieszczenie ziaren                                     ( Czrd, Czrg),

– granice krawędzi ziaren                                  ( Czkd, Czkg )

– teksturę ziaren (strefę ukierunkowania)          ( CTzd, CTzg ),

– teksturę krystaliczną                                        ( CTkd, CTkg ),

– rodzaj defektów struktury                               ( Cdj, ( j = 1,…, m )),

– gęstość defektów struktury                             ( Cdgd, Cdgg ),

– okresowość struktury                                      ( Cfsd, Cfsg ),

– twardość                                                          ( HM(d), HMg ),

– granicę plastyczności                                      ( Re(d), Reg ),

– wytrzymałość na rozciąganie                          ( Rm(d), Rmg ),

– udarność                                                          ( Ud, Ug ),

– moduł Younga                                                  ( Ed, Eg ),

– naprężenie własne (makronaprężenia)            ( sM(d), sMg ),

– wytrzymałość na pełzanie                               ( RzT/t(d), RzT/tg ),

– granicę pełzania                                               ( Rx/T/t(d), Rx/T/tg ),

– cechy uzupełniające                                         ( XMld, XMlg ), ( l = 1,…, L ),

Podobszar zdatności łopatki Wm Ì Wz warunkowany podzbiorem Wm wy­znacza następujący wektor:

Wm = [ TCFi, TCFv, TCFR, TCFs, TCz, TCzr, TCzk, TCTz, TCTk, TCDj, TCdg, TCfs, THM, TRe, TRm, TU, TE, TsM, TRz/T/t, TRx/T/t, TXML ]                                 (85)

lub macierz wartości granicznych cech:

(86)

Z kolei podzbiór cech określających stan i właściwości użytkowe WW elementu obejmuje [2]:

– charakterystykę struktury geometrycznej powierzchni SGww,

– charakterystykę struktury fizyczno-chemicznej stref WW SFww. Zalecane podzbiory cech charakterystyki struktury geometrycznej powierz­chni ujęte są w licznych normach krajowych i zagranicznych, jak np. PN-74/M-04255, PN-87/M-04251 oraz PN-87/M-04256/01 i 02. Propozycję z tego zakresu przedstawiono również w [1, 2]. Biorąc pod uwagę całokształt wymagań niezawodnościowych rozważanych elementów, w ich charakterystyce struktury geometrycznej proponuje się uwzględnienie:

– wysokości falistości powierzchni                            ( Wz(d), Wzg ),

– średniego odstępu falistości                                    ( Sw(d), Swg ),

– największej wysokości falistości                             ( Wmax(d), Wmaxg ),

– średniego arytmetycznego odchylenia profilu         ( Ra(d), Rag ),

– wysokości chropowatości według 10 punktów       ( Rz(d), Rzg ),

– maksymalnej wysokości chropowatości                 ( Rmax(d), Rmaxg ),

– średniego odstępu chropowatości                           ( Sm(d), Smg ),

– średniego odstępu miejscowych wzniesień

profilu chropowatości                                                 ( Sd, Sg ),

– kierunkowości struktury powierzchni                     (ChTd, ChTg ),

– wskaźnika anizotropii                                              (ad, ag ),

– parametru stereometrii powierzchni                        ( ChVd, ChVg ),

– wady struktury geometrycznej powierzchni             ( PAd, PAg ),

Podzbiór ten tworzy podobszar zdatności WSG Ì Www który można przed­stawić wektorem:

 

WSG = [ TWz, TSw, TWmax, TRa, TRz, TRmax, TSm, TS, TChT, Ta, TChV, TPA ]

(87)

lub macierzą właściwości granicznych cech:

(88)

Podzbiór cech charakteryzujących strukturę fizyczno-chemiczną stref WW, zgodnie z PN-87/M-04250 i zaleceniami podanymi w [2], powinien zawierać:

– rodzaj fazy                                                WFi, ( i = 1,…, n ),

– objętość względną fazy                            ( WFvd, WFvg ),

– rozmieszczenie faz                                   ( WFRd, WFRg ),

– rozmieszczenie składników faz                ( WFsd, WFsg ),

– wymiar ziarna                                           ( Wzd, Wzg ),

– rozmieszczenie ziarn                                ( Wzrd, Wzrg ),

– granice krawędzi ziarn                              ( Wzkd, Wzkg ),

– teksturę ziarn (strefę ukierunkowania)     ( WTzd, WTzg ),

– teksturę krystaliczną                                  ( WTkd, WTkg ),

rodzaj defektów struktury                          Wdj, ( j = 1,…, m ),

– gęstość defektów struktury                        ( Wdgd, Wdgg ),

– okresowość struktury                                 ( Wfsd, Wfsg ),

– twardość                                                     ( Hw(d), Hwg ),

– mikrotwardość                                            ( Hmk(d), Hmkg ),

– mezotwardość                                             ( Hmz(d), Hmzg ),

– naprężenia własne                                       ( sw(d), swg ),

– cechy uzupełniające                                    ( Xwl(d), Xwlg ), ( l = 1,…, ł )

Wektor podobszaru zdatności WSF Ì Www przyjmuje postać:

WSF = [TWFi, TWFv, TWFR, TWFs, TWz, TWzr, Twzk, TWTz, TWTk, TWdj, TWdg,  TWfs, THw, THmk, THmz, Tsw, TXwl, ],                                                     (89)

a macierz:

(90)

Do podzbioru właściwości użytkowych ww można zaliczyć:

– wytrzymałość statyczną elementu           ( ss(d), ssg ),

– wytrzymałość zmęczeniową elementu    ( Z­d, Zg ),

– odporność na zużycie korozyjne             ( Z­k(d), Zkg ),

– odporność na zużycie erozyjne               ( Z­e(d), Zeg ),

– żarowytrzymalość                                   ( R’zT/t(d), R’zT/tg ),

– odporność na pękanie                              ( Kcd, Kcg ),

cechy uzupełniające                                ( Cuid, Cuig ), ( i = 1,…, n )

 

Przedstawiony podzbiór tworzy podobszar zdatności Wu Ì Www przedstawio­ny wektorem:

Wu = [ Tss, TZ, TZk, TZe, TRz/T/t, TKc, TCui ]                                                 (91)

(92)

Ważnym, mało docenianym podzbiorem cech jest podzbiór charaktery­zujący właściwości zamontowanego elementu w zespole czy całym systemie. Mogą to być:

– cechy sprawnościowe (wydajnościowe) systemu -ustalone podzbiorami Dwk i Sww elementu (CMSid, CMSig ), ( i = 1,…, n ),

– cechy związane z wyrównoważeniem elementów

(CMWjd, CMWjg ), ( j = 1,…, m ),

– cechy rozrzutu częstotliwości własnej kompletu elementów w systemie

(CMFld CMflg ), ( l = 1,…,L ),

– cechy zapewniające niski poziom głośności ( CMGkd, CMGkg ), ( k = 1,…, K ),

– cechy uzupełniające (CMXod, CMXog ), ( o = l,…, O ).

Zbiór wymienionych cech tworzy podobszar zdatności WMe Ì Wz o postaci:

WMe = [ TCMSi, TCMWj, TCMFl, TCMGk, TCMXo ]                                 (93)

i macierz:

(94)

Jak już wspomniano wcześniej, to każda cecha, oprócz nazwy, powinna zawierać wartość liczbową (tolerancję lub wartości graniczne) lub charakterystykę opisową. Można też przyporządkować Jej dodatkowe oznaczenia identyfikacyj­ne, np. numer podzespołu, zespołu systemu lub numer montażowy. Powinny też być podawane informacje o sposobie wyznaczania wartości liczbowych (wykresy, normatywy, wzory matematyczne) i o rodzaju dokumentacji, gdzie cecha powinna być zapisana.

Analiza cech obszaru Wz (elementów macierzy AWz ) powinna być wspoma­gana opracowywanymi zależnościami pomiędzy warunkami (parametrami), wariantami procesu technologicznego, oddziaływaniami czynników wymusza­jących wj(t) i cechami yij czy nawet podzbiorami zdatności w postaci:

yij = f (Xl); ( l = 1, 2,…, L )                                                                                (95)

gdzie: i – liczba kolumn macierzy ( i = l, 2,…, 21 ),

j – liczba wierszy macierzy ( j = l, 2,…, 6 ),

lub też w postaci:

Wzr = f (Xl); ( r = 1, 2,…, 6 ).                                                                              (96)

Mogą być również badane zależności (jako relacje wewnętrzne) pomiędzy poszczególnymi elementami macierzy AWz:

bez zajścia s = p                                                              (97)

Związki określające relacje (95-96) można opracowywać w formie modeli matematycznych, wzorców struktury materiału rdzenia, charakterystyk pod­stawowych WW, nomogramów, wykresów, instrukcji technologicznych, wzbo­gacając materiał źródłowy do ustalenia obszaru zdatności Wz w zależności od przyjętego poziomu niezawodności R(0) który jest utrzymany w przypadku:

R(0) = P ( yij Î Wz )                                                                                            (98)

Jeżeli wszystkie elementy yij macierzy AWz zawierają się w obszarze Wz to można też przyjąć, że niezawodność R(0) = 1.

W czasie eksploatacji obiektu, na skutek oddziaływania czynników wymu­szających wj(t), ulegają zmianie w sposób losowy cechy yij obszaru zdatności Wz elementu ukształtowane w procesie wytwarzania. Każda cecha jest odpowied­nim funkcjonałem o postaci:

ij(t) = f [ wj(t), yij, t ].                                                                                (99)

Zmianę zaś obszaru zdatności Wz(t) można traktować jako proces stochas­tyczny mogący być przedstawiony relacją:

Wz(t) = f [ wj(t), Wz, t ].                                                                                   (100)

W rozważanym okresie eksploatacji elementu, np. w czasie równym zasobo­wi ustalonemu Zu, kształtowana funkcja niezawodności powinna spełniać warunek:

R(t) ³ R(t)dop.,                                                                                                  (101)

gdzie R(t)dop jest obliczonym i ustalonym poziomem niezawodności elementu. Odpowiada mu również ustalony obszar zdatności Wz(t)dop. i wynikające z tego ograniczenie dla każdej cechy obszaru, tj.

ij(t) ³ y­ij(t)dop.                                                                                                (102)

W związku z tym warunek utrzymania poziomu niezawodności R(t)dop. będzie następujący:

R(t)dop. = P [y­ij(t) Î Wz(t)dop. ].                                                                        (103)

Z przedstawionych relacji wynika, że racjonalne ustalanie cech obszaru zdatności Wz elementów i całych systemów technicznych wymaga istnienia w zakładowym (branżowym) systemie jakości dwóch zintegrowanych ze sobą podsystemów kształtowania niezawodności obiektów, tj. podsystemu konstrukcyjno-eksploatacyjnego i podsystemu technologicznego.

W całej działalności badawczo-konstrukcyjnej podsystemu pierwszego waż­ną rolę odgrywają badania związków określonych relacją (99) usiłujące w coraz większym stopniu uwzględniać rzeczywistą probabilistyczną naturę procesu [1]. W badaniach tych niezawodne są informacje o zmianach stanów technicznych systemów i elementów zachodzących w ich eksploatowaniu, których metody opracowywania podano w [16] i w innych licznych pracach prezentowanych na konferencjach i sympozjach naukowych. Pomimo tego w dalszym ciągu istnieje skąpy przepływ informacji ze sfery eksploatacji. Stąd też wydaje się uzasadnione tworzenie podsystemu łączącego sferę badawczo-projektową i sferę eksploatacyjną.

Podstawowa rola podsystemu technologicznego w ustalaniu obszaru zdat­ności Wz obiektów technicznych to opracowywanie metod i sposobów urzeczy­wistniania wcześniej proponowanych cech Wz, poprzez stymulowanie prac w trzech zasadniczych kierunkach, tj. [1, 2]:

  • opracowywania nowych tworzyw konstrukcyjnych,
  • opracowywania szczegółowych zależności zgodnie z relacjami głównie (95) i (96),
  • prowadzenia całościowej działalności badawczej sterowania niezawod­nością obiektów metodami technologicznymi.

Stąd też podzielona przez wielu autorów opinia, jakoby zadaniem sfery wytwarzania było tylko bierne odtwarzanie na obrabianych elementach zada­nych przez projektantów cech Wz, wydaje się niewłaściwa.

Przedstawiony macierzowy zapis cech obszaru zdatności Wz należy trak­tować jako jedną z prób zwartego i przejrzystego zapisu warunków do ukształtowania niezawodności początkowej elementów i systemów technicz­nych stanowiących próbę uporządkowania dotychczas stosowanego, niespój­nego opisu zbioru cech obszaru Wz.

Ujednolicony zapis obszaru Wz może ściślej zintegrować wszystkie sfery związane z powstawaniem i istnieniem obiektów (zgodnie z pętlą jakości – rys. 7) w zakresie opracowywania racjonalnych metod sterowania ich niezawodnością, z wykorzystaniem techniki komputerowej, budowaniem bazy badawczej i banków doradczo-informacyjnych (systemów ekspertowych) [13].