Wprowadzenie pracy magisterskiej

W obecnych czasach obserwujemy bardzo szybki rozwój sieci LAN, ponieważ za­pewniają: współdzielenie zasobów komputerowych, wymianę programów, dostęp do informacji oraz urządzeń zewnętrznych, takich jak drukarki sieciowe. Często jednak zasięg tych sieci nie gwarantuje połączenia ze wszystkimi stacjami robo­czymi, albowiem nie wszędzie można ułożyć okablowanie. W takim przypadku stosuje się sieci bezprzewodowe, w których dane przesyłane są w oparciu o pro­mieniowanie elektromagnetyczne, dzięki czemu nie ma potrzeby stosowania oka­blowania. WLAN zapewnia elastyczność, mobilność, a także przezroczystość sieci, gwarantując bezpieczny dostęp do wszelkich aplikacji oraz zasobów sieciowych z dowolnego miejsca i każdego urządzenia klienckiego. Sieci bezprzewodowe ofe­rują użytkownikom końcowym coraz większy zakres usług.

Cel pracy

Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie sieci komputerowych prze­wodowych i bezprzewodowych, zastosowanie technologii VoIP w tych sieciach jako alternatywy dla standardowej telefonii, a także sposobu projektowania sieci LAN i WLAN.

Zakres pracy

W pracy znajduje się opis architektury sieci LAN oraz WLAN. Zakres pracy obejmuje także uwzględnienie przekazu VoIP (ang. Voice over IP), czyli technologii służącej do przesyłania głosu w postaci pakietowej po­przez sieci transmisyjne. Najważniejszym punktem pracy jest rozdział o projektowaniu sieci komputerowych. W ramach pracy realizowałam projekt sieci WLAN dla szkoły podstawowej, w którym zastosowałam technologię VoIP.