Topologia sieci komputerowej

Jak już wspomniałam w Rozdziale 1.1 topologia jest to sposób połączenia stacji (komputerów, routerów itp.) w sieć. W trakcie projektowania sieci komputerowej należy wziąć pod uwagę:

  • elastyczność topologii, umożliwiają jej rekonfigurację oraz przyszłą rozbudo­wę;
  • niezawodność działania sieci (połączenia redundancyjne);
  • koszt instalacji oraz urządzeń sieciowych.

Na stronie 11 przedstawione zostały cztery najczęściej spotykane topologie sie­ci LAN. W zależności od przeznaczenia możemy zastosować każdą z nich, jednak najlepszym rozwiązaniem, spełniającym wcześniejsze wymagania, wydaje się to­pologia pierścienia. Struktura ta jest podobnie jak pozostałe elastyczna, umożliwia zarówno rekonfigurację jak i przyszłą rozbudowę. Jednak jako jedyna w momencie awarii jednej z linii nie powoduje utraty połączenia któregoś z urządzeń, następu­je jedynie przełączenie kierunku nadawania w obrębie pierścienia. Utrata połą­czenia występuje dopiero wówczas gdy dwie linie ulegną awarii. W pozostałych topologiach w momencie awarii urządzenie traci możliwość komunikowania się, przedstawia to Rysunek 4.9. Pod względem kosztów instalacji jest to rozwiązanie nieznacznie tylko droższe od topologii magistrali (większa ilość przewodów).

Rysunek 4.9. Wpływ awarii na działanie sieci LAN

Źródło: Opracowanie własne

Jeśli osoba projektująca sieć nie zwraca dużej uwagi na koszty może zastosować topologię kraty, w której to wszystkie urządzenia sieciowe połączone są ze sobą (każdy z każdym). Rozwiązanie to stanowi najlepsze zabezpieczenie przed awariami w sieci. Jednak jest ono bardzo rzadko stosowane, gdyż przy rozległych sieciach komputerowych występuje duża nadmiarowość połączeń, a co za tym idzie bardzo wysokie koszty.

W przypadku sieci WLAN topologia zmienia się dynamicznie, dlatego też ad­res IP przydzielony urządzeniu nie zawsze odpowiada jego rzeczywistemu umiej­scowieniu. Powoduje to dużo problemów, gdy przesyłamy ramki do konkretnego miejsca.

Topologia WLAN składa się z elementów nazywanych „sets”, które umożliwią sie­ci WLAN przydzielenie przezroczystego „położenia”, mobilnego adresu każdemu urządzeniu.

Sieci WLAN budowane są w oparciu o jedną z trzech topologii:

IBSS (ang. Independent Basic Service Set) jest siecią niezależną, konfiguracja takiej sieci jest dowolna. Jest bardzo podobna do domowych połączeń peer-to- peer, czy też sieci biurowych, w których to jedno z urządzeń pełni funkcje serwera. Sieć ta nie ma dostępu do Internetu, ponieważ nie posiada urządzeń pośredniczących.

BSS (ang. Basic Service Set) jest siecią zależną. BSS składa się z co najmniej jednego punktu dostępowego (ang. Access Point, AP) podłączonego do okablowania strukturalnego oraz końcowych urządzeń WLAN, ilustruje to Rysunek 4.12. Zadaniem punktów dostępowych jest:

  • autoryzacja użytkowników sieci,
  • udostępnianie zasobów sieci,
  • kierowanie ruchem w sieci.

Urządzenia w sieci BBS komunikują się ze sobą poprzez AP, tzn. dane prze­kazywane są przez jedno urządzenie do AP, a następnie ten przesyła je do następnego urządzenia (docelowego). Rozwiązanie to jest stosowane między innymi w biurach.

Rysunek 4.12. Topologia BSS

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [3]

ESS (ang. Extended Service Set) jest to sieć złożona. ESS składa się z minimum dwóch sieci BSS (każdej z jednym AP), ilustruje to Rysunek 4.13. Sieć ESS zapewnia wszystkie możliwości jakie oferowała sieć BSS dodatkowo umożli- wiajac roaming miedzy punktami dostępowymi, co gwarantuje większy za­sięg sieci. Jest to rozwiązanie stosowane w dużych przedsiębiorstwach [13].

Rysunek 4.13. Topologia ESS

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [3]

Budując sieć komputerową z dostępem do Internetu dla kilku komputerów opartą na transmisji radiowej, możemy zastosować topologię BSS, jeśli zaś ma to być większa sieć konieczne jest zastosowanie topologii ESS.