Znaczenie informacji eksploatacyjnej w fazie projektowania obiektu

Wykorzystanie danych eksploatacyjnych na etapie projektowania jest warunkiem koniecznym prawidłowej realizacji tego procesu. Wśród kryteriów optymalizacji w projektowaniu, powinny być bowiem stosowane, równorzędnie z innymi, kryteria eksploatacyjne. Kryteria te występować mogą w postaci różnego rodzaju wskaźników, których podstawą szacowania jest prognozowanie oczekiwanych wartości parametrów obiektu, w oparciu o pełną informację eksploatacyjną. W wielu pracach jako nadrzędne kryterium eksploatacyjne w projektowaniu, przyjmowana jest niezawodność obiektów złożonych. Przyjęcie tego założenia jest uzasadnione tym, że „… niezawodność jest własnością uwarunkowaną logicznymi powiązaniami między wielkościami fizycznymi ….. całego układu mechanicznego: czynnikami wymuszającymi zewnętrznymi i wewnętrznymi, otoczeniem,  środowiskiem i obciążeniami” [22].

Omówienie szeregu problemów, związanych z zapewnieniem wymaganej niezawodności na etapie projektowania zawieraja m.in. praca [27].Najistotniejszym warunkiem zapewnienia wysokiego poziomu niezawodności obiektu na etapie projektowania jest posiadanie informacji o zachowaniu się podobnych obiektów na etapie eksploatacji [27] .Bardziej szczegółowe omówienie problemu wzajemnych relacji pomiędzy projektowaniem a eksploatacją, przedstawione jest w publikacji [10]. Zaproponowany w [10] zapis graficzny zwrotnych sprzężeń informacyjnych pomiędzy omawianymi procesami przedstawiono na rys 1.3 [17]. Jako bazę przeprowadzonych w [10] rozważań przyjęto metodę projektowania „Lemach 2” [17] z uwagi na jej duży stopień ogólności. Metoda ta stanowi sekwencyjno-iteracyjny układ czynności projektowo-konstrukcyjnych, w którym wyróżnić można 5 etapów zawierających 27 działań oraz 55 kroków roboczych.

Etapy projektowania oznaczono cyframi rzymskimi, zaś spośród kroków roboczych wyodrębniono na rys.3.2. te, które stanowią ogniwa sprzężeń pomiędzy projektowaniem i eksploatacją obiektu. Kroki robocze przedstawione są jako punkty w „układzie współrzędnych”: etap projektowania – funkcja projektowa. Skierowane linie łamane ciągłe obrazują kierunek i zwrot sprzężeń zewnętrznych pomiędzy blokami projektowania i eksploatacji. Linie przerywane przedstawiają sprzężenia „wewnątrzprojektowe”, implikowane przez sprzężenia zewnętrzne. Zaproponowany zapis graficzny daje informację na jakim etapie projektu i w jakim celu (funkcja projektowa), wykorzystywane są informacje eksploatacyjne, a także w których etapach projektowania powstają ustalenia odnośnie eksploatacji obiektu. Należy zwrócić uwagę na fakt, że informacje eksploatacyjne tej samej grupy (np. wskaźniki niezawodności, trwałości) mogą być wykorzystywane kilkakrotnie w celu korygowania projektu na poszczególnych jego etapach.