Media bezprzewodowe w sieciach komputerowych

Fale radiowe – jest to promieniowanie o długościach fali powyżej 10~4 m (0,1 mm), częstotliwościach z zakresu 3 kHz (3-103 Hz) <3 THz (3-1012 Hz). Ze względu na częstotliwość lub długość fali, fale radiowe dzielimy na pasma, przedsta­wia to Tabela 4.2.

Tabela 4.2. Podział fal radiowych

Zakres Długość fali [m] Częstotliwość [MHz]
Fale bardzo długie >10 000 <0,03
Fale długie 10 000^1 000 o

o

OJ

•I-

o

CO

Fale średnie 1 000^200 0,3^1,5
Fale pośrednie 200^75 1,5-^4
Fale krótki 75^10 o

CO

•1-

Fale ultrakrótkie 10^0,3 30^1 000
Fale mikrofalowe 0,3^0,0001 1 000^3 000 000

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [24]

W połączeniach realizowanych przy wykorzystaniu fal radiowych nie jest konieczne fizyczne połączenie komputerów, a jedynie każdy z nich musi być połączony z anteną, której zadaniem jest nadawanie i odbiór fal.

Fale radiowe wykorzystywane są do budowy:

  • połączeń między budynkami;
  • połączeń na otwartym terenie, gdzie transmisja przy wykorzystaniu „ka­bla” staje się zbyt droga;
  • połączeń backup’owych (dla połączeń przewodowych).

Mikrofale – jest to promieniowanie o falach z zakresu 10~4 m (0,1 mm)v0,3 m (30 cm). Ponieważ mikrofale z górnego zakresu mogą być generowane przez te same źródła co fale radiowe, dlatego też bardzo często są zaliczane do fal radio­wych (przedstawia to Tabela 4.2).

Mikrofale są falami, które można ukierunkować, co stanowi dodatkowe za­bezpieczenie przez przechwyceniem transmisji przez osoby nieupoważnio­ne. Jednakże wadą tego promieniowania jest to, iż przy przechodzeniu przez przeszkody metalowe bardzo często następuje znaczne osłabienie sygnału.

Promieniowanie podczerwone – nazywane także podczerwienią, jest promienio­waniem o długości fali z zakresu 7-10~7 m^2-10~3 m. Promieniowanie to jest pochłaniane przez niektóre składniki powietrza, między innymi przez: di- tlenek węgla i parę wodną. Podczerwień zapewnia bezbłędną transmisję na małych odległościach, przy czym konieczne jest bezpośrednie nakierowanie nadajnika na odbiornik.

Promieniowanie podczerwone wykorzystywane jest w komputerach przeno­śnych (IRDA) oraz stosowane jest do budowy małych sieci komputerowych.

Łączność satelitarna – realizowana jest przy wykorzystaniu częstotliwościach z za­kresu 1,53 GHz^51,40 GHz. Łączność ta jest stosowana w systemach teleko­munikacyjnych, ponieważ fale radiowe nie mogą pokonać krzywizny Zie­mi. Zasada działania takiego łącza sprowadza się do nadawania i odbiera­nia przez stacje naziemne sygnałów radiowych o odpowiedniej częstotliwości pochodzących z transponderów umieszczonych na satelitach okołoziemskich [24].

Wybierając medium transmisyjne najważniejszą sprawą jest przepływność jaka ma być gwarantowana, ponieważ to ona w bardzo dużym stopniu będzie deter­minowała wybór konkretnego medium. Jeśli przepływność ta nie musi być bar­dzo duża jako medium transmisyjne możemy zastosować skrętkę, która jest dużo tańsza od światłowodu (mniejszy koszt zakupu zarówno przewodów jak i kart sieciowych dostosowanych do tego medium). Drugim rozwiązanie przy „małych” przepływnościach jest zastosowanie fal radiowych, jest to rozwiązanie o tyle ko­rzystne, że nie występują tu koszty związana z zakupem medium (gdyż jest nim powietrze), a jedynie z zakupem sprzętu. Cena urządzeń WLAN jest coraz niższa, a cała sieć zbudowana w oparciu o WLAN często jest dużo tańsza. Jednak roz­wiązanie to nie zawsze jest możliwe do zrealizowania. Jeżeli w pobliżu takiej sieci występują skupiska urządzeń wytwarzających promieniowanie elektroenergetycz­ne, fale emitowane przez te urządzenia będą interferowały z falami radiowymi (z WLAN’em), zakłócając transmisję danych a w skrajnym przypadku całkowicie ją uniemożliwiając. W takim przypadku konieczne jest zastosowanie jednego z me­diów przewodowych.

Drugą rzeczą którą należy wziąć pod uwagę przy wyborze medium transmisyjne­go jest koszt implementacji sieci, o którym już wcześniej wspomniałam. Cena stwo­rzenia sieci komputerowej wiąże się nie tylko z zakupem medium transmisyjnego (w przypadku mediów przewodowych), ale także z zakupem sprzętu związane­go z nim. Często może się okazać, że paradoksalnie sieć oparta na najdroższym z mediów, po obliczeniu wszystkich kosztów jest rozwiązaniem najtańszym. Kolejną rzeczą na jaką powinniśmy zwrócić uwagę, jest bezpieczeństwo jakie ta sieć gwarantuje. Obecnie najlepszym rozwiązaniem pod względem bezpieczeń­stwa, jest sieć komputerowa oparta na włóknie światłowodowym lub na promie­niowaniu podczerwonym (tzw. FSO[1]). FSO jest jednak rozwiązaniem kosztownym, ponieważ jest to dość nowa technologia, w związku z czym mało jest firm produ­kujących sprzęt wspierający tą transmisję, a co za tym idzie jest on drogi.

Ponadto należy zwrócić uwagę na łatwość obsługi danej sieci.


[1] FSO – Free Space Optics, czyli optyka wolnej przestrzeni, jest technologią bazującą na bezprze­wodowych połączeniach optycznych, realizowanych przy wykorzystaniu laserów lub diod lasero­wych.