Cyber Service

Firma Cyber Service jest jedną z pierwszych firm w Polsce, która oparła swój biznes na otwartym systemie operacyjnym GNU/Linux. Obecnie reali­zuje model dostawcy sprzętu (roz. 2.6.2). Firma zarabia na sprzedaży wy­specjalizowanych komputerów przeznaczonych do pełnienia ściśle określonej funkcji w sieciach komputerowych.

Używanie wyspecjalizowanych urządzeń zmniejsza stopień komplikacji systemu informatycznego i obniża koszty związane z jego utrzymaniem i ob­sługą [18]. Dodatkowo też, zjawisko skali związane z masową produkcją wy- standaryzowanego sprzętu, zmniejsza koszty projektowania i wdrożenia roz­wiązań opartych na tym sprzęcie.

Urządzenia produkowane przez Cyber Service zostały nazwane rodzi­ną OpenBIZ, od nazwy systemu operacyjnego OpenBIZ Linux, pod kon­trolą którego działają. OpenBIZ Linux jest adaptacją oprogramowania GNU/Linux, dokonaną przez firmę na potrzeby produkowanych przez sie­bie urządzeń. Wprowadzenie tych zmian było możliwe dzięki licencji GNU GPL i otwartemu kodu źródłowemu systemu GNU/Linux. Natomiast wysoki poziom technologiczny tego oprogramowania, a przede wszystkim jądra Li- nux, umożliwiło realizację i osiągnięcie postawionych wymagań. Istotna jest też ekonomiczno-prawna konsekwencja użycia oprogramowania na licencji GNU GPL jako platformy systemowej produkowanych urządzeń.

Brak opłat licencyjnych zmniejsza koszt jednostkowy pojedynczego komputera i pozwala uniknąć wszelkich komplikacji prawnych związanych z koniecznością zawiera­nia odpowiednich porozumień handlowych. W przypadku gdyby zastosowano zamknięte rozwiązanie, każde urządzenie obarczone byłoby opłatą licencyjną na rzecz producenta oprogramowania.

Dodatkowo, z powodu niedostępno­ści kodu źródłowego i braku możliwości samodzielnego wprowadzania zmian w takim oprogramowaniu, jego adaptacja na potrzeby produkowanego sprzę­tu musiałaby być wykonywana przez dostawcę oprogramowania. Koszty tego mogłyby być większe, niż w przypadku, gdyby firma samodzielnie dokonywa­ła tych zmian i spowodowałoby to dodatkowy wzrost jednostkowego kosztu produkcji.

W związku z powyższym, wykorzystanie przez firmę Cyber Service otwartego oprogramowania GNU/Linux jako platformy systemowej dla pro­dukowanych przez siebie urządzeń, pozwoliło jej stworzyć bardziej atrakcyjną pod względem cenowym, jak i technologicznym ofertę biznesową.