Aurox Linux

Aurox Linux to spolszczona i odpowiednio zorganizowana, komercyjna dystrybucja otwartego systemu operacyjnego GNU/Linux, zgodna z dystry­bucją firmy Red Hat. Jej założeniem jest prostota instalacji, przyjazność dla użytkownika i przystosowanie do polskich warunków[1] . Realizacja tych zało­żeń dodaje wartość do systemu GNU/Linux i pozwala firmie Aurox stworzyć rynek dla swoich usług.

System GNU/Linux i jego niekomercyjne dystrybucje są przeznaczone przede wszystkim dla użytkowników zorientowanych technicznie. Dla inży­nierów i specjalistów w dziedzinie IT[2]. Zwykły użytkownik, chcący używać tego systemu, ma do wyboru albo zatrudnienie administratora, który zain­staluje i dostosuje oprogramowanie do jego potrzeb [24], albo skorzystanie z jednej z komercyjnych dystrybucji, których założeniem jest uproszczenie instalacji i zarządzania systemem operacyjnym. Drugie rozwiązanie pozwala zazwyczaj rozwiązać większość problemów z jakimi można się spotkać przy używaniu komputera,[3] zaś jego koszt, ze względu na zjawisko skali, jest dużo mniejszy niż cena za korzystanie z usług specjalisty.

Model biznesowy na jakim opiera się działalność firmy Aurox jest po­łączeniem modelu dostawcy usług i dostawcy akcesoriów (rozdział 2.6.2 niniejszej pracy magisterskiej). Zara­bia ona na sprzedaży magazynów Linux+ Extra Aurox i Linux w szkole, do których dołączane są aktualne wersje systemu operacyjnego Aurox Linux. W celu zbudowania silnej marki i zdobycia nowych klientów realizowana jest strategia poszerzania rynku (roz. 2.6.3). Firma prowadzi szkolenia, programy certyfikacyjne oraz organizuje konferencje w celu upowszechniania Otwartego Oprogramowania i systemu GNU/Linux. Szczególnie szeroka oferta edukacyj­na jest kierowana do szkół i placówek oświatowych. Wynikiem tego będzie sprzężenie zwrotne, które uczyni markę firmy bardziej rozpoznawalną i do­prowadzi do wzrostu popytu na jej usługi.


[1]Dystrybucja jest także wydawana w innych wersjach językowych w Europie.

[2]Skrót IT oznacza technologię informacyjną i pochodzi od angielskich słów Information Technology.

[3]Wyjątkiem są specjalistyczne wymagania i zaawansowane rozwiązania w rozbudowa­nych systemach informatycznych.